Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit Matematik 5A

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer även arbeta med tal i bråkform, vinklar, geometriska figurer, area och omkrets samt de olika enheterna så som mm, cm,dm, m osv.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 •  Kunna lösa problem i elev nära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om mitt tal är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttryckformer
 • kunna redovisa,samtala,ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a, problemlösning. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

            

 • Addition och subtraktion
 • Prioriteringsregeln
 • Problemlösning
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning
 • Division med uppställning
 • Taluppfattning
 • Bråk
 • Statistik
 • Algebra
 • Geometriska objekt
 • Ekvationer

 

Detta ska bedömas:

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete m h a återkommande diagnoser


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter