Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Gissa vad jag säger? Sländan”gröna mattans” planering

Vigelsjögårds förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Gissa vad jag säger? Sländan ”Gröna mattans” bakklängesplanering kring flerspråkighet.

Bakgrund

På Vigelsjö gårds förskola har vi i det systematiska kvalitetsarbetet förra läsåret sett att vi pedagoger behöver bli bättre på att arbeta med barns rättighet att möta sitt modersmål på förskolan. 

Det är viktigt i ett globalt perspektiv att barn får en förståelse att vi kan pratat olika språk i världen och i Sverige. Vi önskar att vi kan bidra till att barn blir nyfikna och intresserade av andra människors språk än deras modersmål i framtiden. Detta kan minska främlingsfientlighet och bidra till förståelse och mångfald. Vi tror att det är viktigt för flerspråkiga barn att känna en stolthet kring alla sina språk och att deras kunskap är en tillgång och berikar alla barn.  

Syftet med planeringen är att barnen ska få möta en flerspråkig miljö i förskolan. 

Den generativa fråga som kommer följa oss i detta projekt är: 

Gissa vad jag säger?

 

Läroplan

Förskolan har en läroplan som beskriver vad barnen har rätt att få under sina fem år på förskolan. Det mål i läroplan vi kommer att fokusera på i denna planering är: 

"Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål" s.9 Lpfö 18

 

Barnens förförståelse och intressen nu: 

Barnen på Sländan ”gröna mattan” har under de två senaste månaderna visat stort intresse för lekar tillsammans, rollekar, musik färg och form. Vi har namngett färger på några av barnens hemspråk. Dem är intresserade av rim, ramsor, musik och sång. Dem är också intresserade av att vara ute i vår närmiljö, klättra och utforska. Vi har använt IPad för att återkoppla och reflektera. Projicerat polygluttsagor och även på deras hemspråk. musik på hemspråk.

Vårdnadshavarna har fått Norrtälje Kommuns material "språkdomäner" och lämnar in en kartläggning över barnens språkliga miljö för att pedagogerna ska veta vilka språkliga erfarenheter barnen är bärare av. Detta blir en grund för fortsatt arbete med barnens flerspråkighet. 

Specifika mål

- Barngruppen på Sländan ska möta en flerspråkig miljö i vardagen på förskolan. 

Detta gör vi genom att:

- En uppstart Då en figur kommer med en bild från en plats i vår närmiljö. Figuren kan inte prata, endast med tecken visar att vi ska gå dit. Då vi kommer fram ligger en resväska med ett varsitt pass i och en QR kod som är ordet Hej och en flagga på det landet som barnen ska gissa vilket land och språk. Då barnen har gissat rätt och med hjälp av varandra, får dem en stämpel i sitt pass.Vi kommer att resa genom alla hemspråk som finns på förskolan. QR koder med landets flagga och inspelat ordet Hej, på olika hemspråk. Dem kommer att sättas upp inne i rummet gröna mattan. Vi börjar med svenska. Vi sätter upp en världskarta, där det synliggörs vilket språk och land vi har besökt. Vi tar hjälp av vårdnadshavarna med att göra ljudupptagning Och QR kod färger på hemspråket. Som också sätts upp i rummet gröna mattan. I ateljén  där de flesta sitter och äter hänger vi upp flaggor och ordet Hej under en jordglob vi tidigare har skapat. 

- Barnen får möta barnsånger på sina modersmål via iPad. 

- Barnen får höra sagor på olika språk via bokappen Polyglutt. 

- Barnen ska på ett enkelt sätt i vardagen få utforska ord på olika språk. 

- Barnen ska få QR koder inspelade färger och former på sina modersmål

 

Förmågor och förståelse under resans gång: 

Barnen på Sländan ”Grönamattan är i åldrarna 3-4 år och de förmågor och den förståelse vi vill att barnen ska få erfarenheter av är: att barnen ska få erfarenheter av att det finns olika språk att kommunicera med. Det ska finnas en rik språklig miljö där det svenska språket samt barngruppens modersmål finns representerade i form av enkla ord, sagor och sånger. 

De begrepp barnen kommer möta är:

Språk 

Ord 

Svenska

Arbetslagets förhållningssätt:

Pedagogerna ska vara lyhörda för att ta tillvara på de spontant uppkomna aktiviteter barnen visar intresse för och ge detta tid. Det ska vara utforskande och spännande. Planerad och spontan undervisning kring flerspråkighet kommer dokumenteras i enskilda och i gruppens lärloggar på Unikum. Det är utifrån arbetslagets reflektioner som vi lägger fortsatt planering kring projektet. Vi ska vara tillåtande till att barnen använder iPad för att utforska olika språk genom QR koder, sagor och musik.

Vetenskaplig grund:

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi ska gå en gemensam föreläsning om språk och kunskaps utvecklande arbetssätt i oktober. Vi ska även använda materialet Språk kistan från Norrtälje kommuns projekt Tusen färger. 

Kriterier

För att veta när vi nått vårat mål har vi skapat kriterier som hjälper oss att se detta 

Uppnått:   

Målet är uppnått när varje barn har flertal lärloggar som visar barnets förändrade lärande inom flerspråkighet. 

En bit på väg:  

Varje barn har minst 1 lärlogg kring flerspåkighet men utan att det förändrade lärandet synliggjorts.  

Påbörjat:    

När vi har Genomfört en kartläggning samt en grupplärlogg som visar på vår att vår miljö erbjuder flerspråkighet utforskande.  

 

Utvärderingssätt:

Vi genomför en uppföljning och utvärdering utifrån våra målkriterier i december och maj under Sländan ”gröna mattans” arbetsplan i Teams.

 

Aktiviteter:

- En uppstart Då en figur kommer med en bild från en plats i vår närmiljö. Figuren kan inte prata, endast med tecken visar att vi ska gå dit. Då vi kommer fram ligger en resväska med ett varsitt pass i och en QR kod som är ordet Hej och en flagga på det landet som barnen ska gissa vilket land och språk. Då barnen har gissat rätt och med hjälp av varandra, får dem en stämpel i sitt pass.Vi kommer att resa genom alla hemspråk som finns på förskolan.

- Vi skriver och har bilder med ord på barnens modersmål. tex Hej, frukter, färger, geometriska former,mjölk och vatten etc

- Skriva en lista på vilka språk som finns representerat i barngruppen när vårdnadshavarna fyllt i språkdomäner.

- Använda QR koder att koppla till barnsånger och färger på barnens hemspråk.

 

Uppföljning kontinuerligt:

Varje vecka skriver barnskötare och förskollärare lärloggar som arbetslaget gemensamt reflekterar kring på avdelningsreflektion. Frågor som leder projektet framåt finns att tillgå och ska användas på denna tid för att fånga in barnens hypoteser och lärprocesser. 

Lärmiljön:

Lärmiljön kommer bidra till barnens undervisning i form av att vi pedagoger skriver ord på olika språk och flagga i olika situationer. I köket ord som har med mat och dryck att göra. Färger och former när vi jobbar med projektet färg och form. Detta gör att pedagogerna lättillgängligt kan få in undervisande situationer kring flerspråkighet. QR koder sätts upp så barnen kan med hjälp av en iPad scanna och lyssna på musik höra färg och form benämningar och sånger  olika språk. På vilan använder vi Polyglutt sagor, liksom vid spontansituation.

Vi kommer skapa miljöer där barnen ska få arbetsro och möjlighet till möten i mindre sammanhang. 


Läroplanskopplingar

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen
Matris för uppföljning av måluppfyllelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter