Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse - Hållbar utveckling

Tallsättra förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Hållbar utveckling - Rörelse

 

Varför

Läroplansmål

 

” Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. ”

Vad
Undervisning i hållbar utveckling med utgångspunkt från den aktuella rörelsepolicyn.

På Tallsättra förskola är ett av våra prioriterade mål hållbar utveckling. 

I målformuleringen ingår att arbeta med miljöfrågor på flera plan. 

En hälsofrämjande rörelsepolicy är därför en del av innehållet i barnens utbildning.

Det innebär att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla intresse för att vara fysiskt aktiva.

Vid de skogsutflykter som regelbundet förekommer med barngruppen på Havsörnen strävar pedagogerna efter att i naturmiljön både ge utrymme för barnens egna val av rörelselekar och utforskande samt att erbjuda undervisning och fysiska aktiviteter ledda av pedagogerna.

 

Var

(rum, plats, situation)

Aktiviteterna genomförs i olika gruppkonstellationer inne och ute i undervisningsstunder som syftar till att  barnen får förutsättningar för att uppleva rörelseglädje samt utveckla hälsa och välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt. 

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

De strategier vi har för genomförandet är bland annat att rörelsepolicyn involveras i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och att samtliga rutinsituationer innehåller stunder av fysisk aktivitet av olika slag exempelvis:

• Dagliga sång- och musikstunder med inslag av dans, rytmik och rörelse.

• Gymnastik, tabata, hinderbana, bollek utomhus samt promenader och lek i kuperad terräng.

• Schemalagda gruppaktiviteter med fokus på rörelse och motorik i stora lekhallen. 

När

Tid för genomförande

Tid avsätts under dagen för de aktiviteter som leds av pedagogerna och utrymme skapas även för barnens egna initiativ.

Vem eller vilka genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Samtliga pedagoger deltar tillsammans med barnen i genomförandet av de olika aktiviteterna.

Ansvarsområdena fördelas enligt överenskommelse utifrån de gemensamma resurser som arbetslaget förfogar över. 
Pedagogerna ansvarar gemensamt för att lekredskap som inbjuder till rörelseaktiviteter finns tillgängliga i miljön i lekhallen och vid utevistelse.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

Vi har reflekterat mycket tillsammans med barnen om vad rörelse och fysiskt aktivitet ÄR.
Barnen har under de gångna veckorna på olika sätt visat att dom har en ökad förståelse för när det förekommer rörelseaktiviteter av olika slag och att det är bra för kroppen att röra på sig.

Pedagogerna på Havsörnen har tillsammans med barnen genomfört de undervisningsstunder och lekaktiviteter som planerats.
Det har förekommit dagliga inslag av rörelsesånger på samlingarna.
Samtliga barn har deltagit i fysiska aktiviteter i stora lekhallen ledda av någon av pedagogerna. 
Vid skogsutflykterna har det vid varje tillfälle planerats för någon form av rörelselek i terrängen. 
Varje dag har barnen vistats utomhus på förskolegården och haft tillgång till lekredskap som stimulerar fysisk aktivitet. Även spontana grupplekar med mycket grovmotorisk utmaning har genomförts. 
Barnen har i stor utsträckning tagit egna initiativ till- och efterfrågat rörelselekar.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter