Skolbanken Logo
Skolbanken

Spanska Steg 4

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i

målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Kursinnehåll


Kommunikationens innehåll

• Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och

händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och

områden där språket används.

Reception (höra och läsa)

• Talat språk, även med viss regional och social färgning, och olika typer av texter.

• Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

• Skönlitteratur , berättelser, filmer, sånger och dikter.

• Sakprosa av olika slag, till exempel reportage.

• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad

  samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck.

• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt

  sammanhängande helheter.

Produktion och interaktion

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal,

  diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.

• Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor

  och förklaringar.

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge    
  bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ.

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och

  satsbyggnad. Variation och tydlighet.

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera,

  tydliggöra, precisera och anpassa.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter