Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Bild

·

Årskurs:

4

Årstaskolan Vikingatiden åk4

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 januari 2023

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Allt detta och mycket mer kommer vi att arbeta med under en tid framöver

Hur ska undervisningen se ut/ Hur ska eleverna få träna?

Vi under detta arbetsområde bland annat att arbeta med historieboken, titta på film, göra fältstudier samt göra egna runstenar i lera.

Vad ska bedömas?

De kunskapskrav som kommer att bedömas under detta kunskapsområde är: 

I Historia:

 • Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Visa hur utvecklingslinjer har påverkat vår samtid med hänvisningar till det förflutna
 • Använda historiska källmaterial och kritiskt granska dem
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • Resonera kring likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder

I Religion:

 • Fornskandinavisk & samisk religion
 • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse

I Bild:

 • Använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck
 • Kombinerar olika bildelement

Hur ska eleverna få visa vad de kan?

 • Muntligt under lektionerna,
 • Skriftligt prov

Läroplanskopplingar

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter