Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

ÅR 6.TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING 2020/2021

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. Kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning” omfattar kun­skaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik.

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området har du möjlighet att:

  • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
  • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
  • känna till sambandet mellan tal i bråkform, blandad form och decimalform
  • kunna uttrycka andelar i bråkform och decimalform
  • känna till sambandet mellan andelen, delen och det hela
  • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
  • kunna avrundningsreglerna
  • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
År 6. TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. PROV 1. Okt Ht20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter