Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEMOD0

Människan och samhället, الإنسان و المجتمع

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Genom detta tema kommer ni att: - utveckla färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på ditt modersmål. - ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om ditt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge er möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur. - Fördjupa ord-och begreppsförråd som handlar om samhällslivet och medborgarrollen. Dessutom kommer ni att utveckla ett multikulturellt förhållningssätt både i skolan och i samhället.

Ni har alltid möjlighet att påverka undervisningen direkt i klassrummet i dialog med läraren eller genom att ta kontakt med läraren vid annat tillfälle för att framföra synpunkter och önskemål. Läraren ställer ofta frågan till eleverna hur de exempelvis skulle vilja bearbeta en text, i vilken ordning de vill göra olika moment, om de har förslag till undervisningen och uppmanar även dem att reflektera över hur de själva lär sig bäst. Skriftliga utvärderingar görs efter något särskilt moment.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

v  Förståelse av modersmålet inom olika områden.

v  Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

v  Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

v  Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

v  Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

v  Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

v  Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål

Konkretisering av målen

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- Ha Utökad ordförråd genom att träna in nya begrepp om skolan, studier, högskola, utbildning, t.ex. النظام التعليمي ـ الأمن و الأمان ـ العولمة ـ مشاكل إجتماعية ـ المرأة و الرجل في المجتمع ـ مراحل التعليم المختلفة ـ التعليم الخاص و الحكومي ـ أكبر جامعات الوطن العربي ـ التنمر ــ الوقاية و الصحة ــ الإدمان ـ كيفية التعامل مع المؤسسات المختلفة ـ العمل ـ الرسالة الشخصية و الرسالة الرسمية ـ التعبير الوظيفي ـ محضر الإجتماعات ـ دعوة لحفلة ...

- Kunna Framföra dina åsikter och tankar kring det du läst/hört t.ex. att flytta till ett annat land – rättigheter/skyldigheter, mobbning, missbruk

- Aktuella händelser i arabländer, Sverige och i övriga världen (arabiska och svenska tidningar, tv, Internet m.m.).

- Samtala och resonera kring texter av olika slag, الشعر و النثر

- Skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet t.ex. beskrivande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande text) النص العلمي‘ النص الإقناعي‘ النص الإرشادي‘ النص السردي‘ النص الحواري...

- Kunna berätta, resonera och reflektera över skolsystem i arabvärlden respektive Sverige och dessa traditioner t.ex. att ta studenten i arabländer och i Sverige, välj program och söka till högskolor.

- Berätta om och söka information om olika utbildning och studier

-  Lära dig skriva formell och informell brev t.ex. myndigheterna, arbetsgivare, högskolor m.m. samt skriva CV

- Lära dig språk i funktion liksom att skriva inbjudning kort, protokoll m.m.

- Jämföra och resonera om likheter och skillnader mellan arabvärlden och Sverige t.ex. jämställdhet, elever med särskilda behov m.m.

- Översätta och tolka texter/blanketter etc. från svenska till arabiska och vice versa

- Lära dig och öva på skrivregler och sammanbindande ord (:! ? . ” ,) علامات الترقيم

- Lär dig om dikter och olika begrepp som metafor, liknelser m.m.

- Lära dig samtala om vissa ämne som handlar om samhälle, hälsan, jobb, utbildning och olika system t.ex. välj program och söka till högskolor.

- Lära dig om ord språk, kända platser, kända personer, musik, sånger.

 

Centralt innehåll:

v  Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.

v  Informella brev som syftar till social kommunikation.

v  Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.

v  Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.

v  Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.

v  Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.

v  Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

v  Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

 

Arbetssätt:

För att få möjlighet att lära dig detta ska du få genomgång/ information/Powerpoint om arabisk litteratur, historia, geografi, samhälle, kultur och hur den har speglat sig i samhället. Vi kommer att använda oss mycket av andra källor liksom film, internät, sånger, berättelser, dikter, lärares egen producering av texter och uppgifter m.m. Vi arbetar med olika texter, och grammatik under lektionstid. Vi läser högt och tyst. Vi förklarar de nya begreppen, arbeta själv, par, grupp, gör hörövningar m.m. Dessa tränar vi till på lektionerna genom att lyssna till och läsa olika saker från olika medier. Dessa blir bedömda under lyssnande och Läsande

Dessutom kommer ni att få kunskap om ett par kända författare/verk och vilka kännetecken som är typiska för respektive genre. Vidare kommer du med andra klasskamrater och mig att få analysera olika verk inom vald genre (fritt val). Du får lyssna till lärarens berättelse angående denna eran. Dessutom kommer du att få tips om hur man skriver en bra analys och vilka typiska kännetecken som finns för det, samt få en mall för hur en diktanalys ska se ut och vad den ska innehålla så att du kan ordna din text och skapa en tydlig disposition (vi läser och analysera tillsammans under lektionen enligt analysmodell). Därefter få du skrivövning i grupp. Vidare kommer du att skriva egen analys text och ge och få kamratrespons på den (utifrån en responsmall). Individuell inlämnings uppgift.

Undervisning ska bira till att ni utvecklar kunskaper i att:

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och

känna tillit till sin egen förmåga,

 • Kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden.
 • Har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor(läroplan del 1)

 

Uppgifter inför detta område:

Många av uppgifterna som vi har jobbat med är övningsuppgifter som syftar till att eleverna ska träna på olika moment. Dessa bedöms formativt genom att läraren hjälper eleven vidare i utvecklingen men utan att poäng, betyg eller annan summativ bedömning görs.

Eleverna bedöms även genom:

 • Skriftliga uppgifter (uppsats, skriva formell och informell brev, brev till de kända, sammanfattning, analys, m.m.)
 • Muntliga uppgifter (återberätta – intervjuer - diskussioner – rollspel- redovisning m.m.)
 • Läs- och hörförståelseuppgifter (olika text typer- dialoger – berättelser- ordspråk – dikter -sagor-nyheter- korta klipper m.m.)
 • läxförhör
 • skriftliga prov

                                 

Kommentar:

 • Bedömningen kommer att ske under hela arbetets gång och efter att det avslutats.
 •  Bedömningen beror också på hur du visar dina förmågor i dina skrivuppgifter, skriftligaprov (v.47) och muntliga redovisning (v.48).

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå innehåll i ditt modersmål såväl muntligt som skriftigt
 • Din förmåga att uttrycka tankar, känslor och åsikter, samt förmåga att resonera reflektera och jämföra i detta lästa område.
 • Din förmåga att läsa skönlitterära texter och reflektera över och tolka budskapet.
 • Din förmåga att skriva olika sorts texter med anpassning till texttypernas uppbyggnad och språkliga normer.
 • Din förmåga att göra jämförelser mellan arabiska och det svenska språket, samt att .anpassa språket i skrift och tal beroende på sammanhang och syfte.
 • Din förmåga att bearbeta dina texter, samt att kunna ge kamratrespons.

 Lycka till!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter