Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Grej of the day

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Syfte Syftet med Grej of the day är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Innehåll

Under läsåret ska vi:

Ta del av olika mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer främst att handla om olika sorters djur i världen. Men tanken är också att eleverna själva kommer att få önska ämnen när de blivit mer bekväm med konceptet och även få hålla i egna lektioner om valda ämnen. Alla dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

  • förmågan att förstå begrepp
  • förmåga att hantera information
  • Skriva och forma bokstäver

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

  • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
  • förmågan att analysera
  • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande grej of the day.

När eleverna har listat ut vad det är vi ska prata om gör vi en gemensam tankekarta över deras förkunskaper. Läraren berättar, med stöd av bilder och text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna lyssnar och i slutet av presentationen kommer en sammanfattning av det presentationen handlat om. Eleverna får nu skriva och rita i sin Grej of the day-bok.

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. 

 

Kopplingar till läroplanen

·       kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

Lgr11

·       kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 

Lgr11

·       kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

 

Lgr11


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter