Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Tema läsning

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Du kommer att få undervisning kring författare, illustratörer, karaktärer och läsning på olika sätt. Målet är att du ska finna en läsglädje och utveckla ditt läsflyt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla:

- din läsförmåga.

- din kommunikativa förmåga: kunna samtala, diskutera samt resonera kring böcker som vi läser.

-din begreppsförmåga: förstå ord som vi använder i temat och använda dem.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- att läsa.

- delta vid våra genomgångar och diskussioner.

- ge exempel på vad en författare, illustratör och karaktär är.

- ge exempel på böckers innehåll och återberätta böcker som du läst.

- använder ord och begrepp som är centrala för temat.

 

Detta gör jag genom att:

- genom samtal och observationer.

- ditt deltagande kring temat.

- genom att lyssna på dig när du läser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att lära oss och arbeta med temat genom att: 

- läsa tyst, gemensamt och högt.

- snabbläsning.

- gå på bokpromenad och tipspromenad.

- lyssna på böcker.

- genomgångar med hjälp av PP och film.

- arbeta kooperativt.

- diskutera i lärpar.

- arbeta praktiskt med läsning.

- skriva texter om författare.

- arbetsblad kopplade till temat.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback