Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Beskrvning av person

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Att kunna beskriva personer, saker och händelser på ett tydligt sätt underlättar i kommunikationen med andra. Under några arbetspass ska ni få träna er på detta.

I det här kapitlet får eleverna möta begreppen ”fritid” och ”fritidsintressen”.
De får även arbeta med personbeskrivningar, egenskapsord och personliga
pronomen.
Kapitlet avslutas med en modelltext, en beskrivande text om en vän. Den
fungerar som förlaga till den gemensamma text som klassen tillsammans ska
skriva, men även som förberedelse för elevernas egna beskrivande texter.

Syfte

(Varför? /Vart?) Övergripande mål, långsiktiga mål

Undervisning

(Vad?) Innehåll

Arbetssätt/arbetsformer

(Hur?) Undervisningens utformning, konkretisering av mål, elevinflytande, redovisningssätt

Eleverna kommer att få arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att jobba  mycket praktiskt och eleverna kommer att få många tillfällen att träna på beskrivningar både muntligt och skriftligt.

De kommer att få lära sig ny ordområden; färger, former, mönster, enkla kroppsdelar,

Grammatiskt kommer  vi att få med pronomen i subjekts och objektsform, hur adjektivet förändras i singular (en/ett) och plural, samt andra språkliga strukturer som punkt, stor bokstav, rätt vokal mm

 

Bedömning

Vilka förmågor, vilka kunskapskvaliteter, utifrån kunskapskraven

Uppföljning/utvärdering

Mot slutet av arbetsområdet kommer vi genom såväl muntliga och skriftliga  presentationer kunna bedöma huruvida eleverna har uppnått målen. Vi kommer då också att få underlag för att utvärdera om vår undervisning varit framgångsrik eller om vi behöver tänka om för att lyckas bättre.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Skriva FBK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback