Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Ge + Sh: Välstånd och fattigdom i världen

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Hur kan fattigdomen utrotas på jorden? Vad behöver hända för att jordens fattigaste länder ska kunna utvecklas så att ingen behöver leva i extrem fattigdom?

Konkretiserade mål

I arbetet om fattigdom ska eleverna kunna:

  • använda för ämnet viktiga begrepp
  • använda sig av geografisk information
  • ge underbyggda förslag på hur fattigdomsproblemen kan lösas
  • uttrycka egna värderingar och ståndpunkter (vilka lösningar är bäst?) och växla mellan olika perspektiv (individ-samhälle, dåtid-nutid-framtid, lokalt-globalt)

Undervisningen

Vi kommer att jobba med fattigdomsbegreppet, se vad som är typiskt för fattiga länder och orsakerna till att de är fattiga. Vi tittar också på olika förslag på lösningar.

Materialet som vi använder består av film, statistik, faktatexter och webbsidor. I detta material hittar vi beskrivningar av vad fattigdom är, varför problemen finns och hur de kan lösas.

Kunskaperna redovisas i en liten skrivuppgift.

Bedömning

I bedömningen är följande delar i fokus:

- I vilken utsträckning använder sig eleven av för ämnet viktiga begrepp? Här spelar både bredden (antal begrepp) och precision (att använda dem på rätt sätt) roll.

- Hur resonerar eleven om lösningar i hållbarhetsfrågor? Hur pass utvecklade resonemangen är (förklaringar och exempel, i flera led) och hur pass underbyggda de är (kopplingar till lektionsmaterialet) bedöms.

- I vilken utsträckning växlar eleven perspektiv? Man kan se på hållbarhetsfrågor ur flera perspektiv, t ex individnivå-samhällsnivå, lokalt-globalt, dåtid-nutid-framtid. Man måste inte få in alla dessa exempel, men något/några av dem.

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Fattigdom: geografibedömning
Fattigdom: samhällskunskapsbedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback