Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik Kap 7 pedagogisk planering åk 4 Sofia skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

kap 7 Addition och subtraktion

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger närmast. Den kunskapen används vid addition och subtraktion för att kunna bedöma om svaret är rimligt. Kapitlet fortsätter med färdighetsträning av addition och subtraktion med fyrsiffriga tal som ger två eller tre minnessiffror respektive två eller tre ”lån” i uträkningarna. I genomgångsrutorna visas både talsortsräkning och algoritm som räknestrategier.  Textuppgifterna är konstruerade så det krävs minst två uträkningar för att komma fram till svaret. På sista uppslaget innan diagnosen löser eleverna textuppgifter med hjälp av överslagsräkning och använder miniräknare för att kontrollera svaren.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala verktyg eller kängurumatte.
- Läxor

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- addera och subtrahera inom talområdet  0–10 000

- räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

- tecknet för ”ungefär lika med”

-använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner

 

3. Vad är det som bedöms?

 

- Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och i helklass.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter