Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 3-4. Tid, tabeller och diagram samt beräkningar med decimaltal.

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Vi kommer under de närmsta veckorna arbeta med tid, tabeller och diagram. Vi kommer prata om samband mellan enheter för tid och statistik. Vi kommer sedan att arbeta med de fyra räknesätten med decimaltal Under arbetets gång så kommer ni få förklara och motivera era metoder och tankar.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

  • läsa av och ange tid
  • samband mellan olika enheter för tid
  • utföra beräkningar med tid och decimaltal
  • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
  • hur lägesmått kan beräknas och används i statistiska undersökningar
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp möter du i det här kapitlet:

Kvart

x-axel och y-axel

Stapeldiagram

Stolpdiagram

Frekvens

Linjediagram

Cirkeldiagram

Lägesmått

Medelvärde

Typvärde

Median

Överslagsräkning 

Avrundning

Närmevärde

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Kapitel 3-4. Tid, tabeller och diagram
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter