Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Svenska - Textarbete 2 åk 8 - 20/21

Friskolan Metis, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Du ska läsa en bok du valt själv, och vi skriver krönika!

Undervisning

Du får läsa en bok du valt själv, utifrån din förmåga och dina intressen. Boken ska vara skönlitterär. När boken är utläst kommer du att skriva en recension.

Du ska lära dig mer om författaren till din bok, och fundera över hur och varför boken kom till. Detta presenteras muntligt i små grupper.

Du kommer att skriva en krönika om något som du själv valt, och arbeta med bearbetning genom kamratrespons. 

När allt är klart lämnas det in via classroom senast 

 

Tidsplan:

v 48-51 Välj bok, börja läs, genomgång av krönika och påbörja utkast

v 2 Krönika

v 3 Skriva författarpresentation

v 4 Bearbeta krönikan, boken utläst

v 5-6 Recension 

Inlämning 12 februari 2021

 

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • kunskap om olika genrer och hur de skiljer sig från varandra. 
 • din medvetenhet om avsändare, syfte och sammanhang.
 • hur du använder olika begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • hur du använder olika typer av lässtrategier.
 • hur du använder stavningsregler och visar kunskap om skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • hur du skriver en krönika samt recension med olika uppbyggnad och språkliga drag.
 • hur du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse.
 • hur du använder ditt språk vid olika tillfällen.
 • hur du förstår olika sorters texter samt att analyserar deras innehåll och budskap.
 • bearbetning av dina texter.
 • presentation av ditt arbete muntligt.

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer vi att bedöma hur

 • du utefter egna erfarenheter tolkar och för resonemang om budskap i olika verk
 • du skriver olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
 • du för resonemang om boken med kopplingar till författaren och drar slutsatser om samband mellan texten och författaren och hur det har påverkats av historiska och kulturella sammanhang
 • du ger omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad
 • du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter samt hur du väljer lässtrategier utifrån olika texters särdrag
 • du utifrån respons bearbetar texter så att de blir tydliga, får högre kvalitet och uttrycksfullhet
 • du gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar dessa vad gäller tid- och orsakssamband som gör att du visar att du förstår vad du läst

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1