Skolbanken Logo
Skolbanken

I sagans värld

Bokebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Planering för arbetet på avdelning Humlan med fokus på språkutveckling, Lek samt Normer och värden.

Under läsåret ht 2020- vt 2021 arbetar vi på Bokebo med temat I sagans värld.

 

Bakgrund och syfte:

På Humlan har vi valt att lägga mycket fokus på språkutveckling detta läsår, och vi arbetar kontinuerligt med barnens delaktighet och inflytande i alla aktiviteter vi gör.

Språkutvecklingen är grundläggande för barnens fortsatta lärande. Kommunikationen är viktig med kompisarna i leken, för att förklara det man önskar och vill, samt för att kunna lösa konflikter då dessa uppstår.

Vi behöver arbeta med konfliktlösning samt barnens språk på olika sätt för att uppnå en harmonisk grupp som fortsätter sin utveckling.

 

Metod:

Barnen har fått vara med och utforma avdelningen efter deras intressen, med våra styrdokument som grund. Vi vill skapa många lärmiljöer och rum som ger barnen ro i sina lekar, så att de verkligen kan befinna sig i sagans värld. Rollekar är en stor del i barnens värld.

Lek med rekvisita så som Lego är också populärt, och skapar intressanta lekar och diskussioner barnen emellan.

Lärmiljöerna på avdelningen uppdateras kontinuerligt för att fortfarande vara stimulerande för barnens lek. Barnen kommer få stort inflytande över sin miljö på avdelningen.

Vi kommer arbeta med sagor på olika sätt. Mycket högläsning ur böcker som barnen själva önskat på biblioteket, och arbeta med barnens egna skapande av sagor och berättelser.

 

Under våra kompismöten ska vi arbeta med olika språklekar och vi har pratat mycket om rim och ramsor. Vi arbetar ständigt med gruppkänslan, och skapar ett klimat där barnen ska känna sig trygga, respekterade och sedda av både barn och vuxna. Vi turas om att räcka upp handen och fördela ordet så att alla kommer till tals. Här tar vi upp olika dilemman som uppstått under dagen, något vi ser fram emot eller om det är något särskilt som händer under veckan. En grundtrygghet skapas i gruppen vilket gör att barnens lek och lärande kan fortsätta att utvecklas optimalt.

 

Våra olika aktiviteter vid traditionella högtider så som Lucia och jul kommer att ha anknytning till temat på olika sätt, med språket som grund.

 

Dokumentation:

Vi samtalar med barnen och gör observationer i deras lek. Barnens alster tillsammans med film och foto ger en grund för reflektion i arbetslaget som vi arbetar med på våra reflektionstillfällen. Lärloggar individuellt och i grupp på Unikum.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback