Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Teknik -Bära eller brista- konstruktion 7B

Skäggetorpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Teknikämnet utvecklas hela tiden i skolan och det är något annat idag än vad många föreställer sig. Det är lika viktigt att ta upp sambanden mellan teknik, människa, samhälle och natur. Så teknik i skolperspektiv handlar inte om stora maskiner, istället ska enkla nyckelord tas upp t ex lagra, transportera eller styra. Teknikämnet måste formas så att det kan engagera alla pojkar och flickor, män och kvinnor för att öka intresset för ämnet teknik. Tekniken löser problem och kan skapa nya problem t ex en fabrik som producerar tekniska redskapen men samtidigt har avfallsproblem som kan skada miljön. Konstruktion har kommit fram till optimal.

Syfte

 Syftet med teknikämnet är att försöka stimulera och uppmuntra elevers intresse för teknik med hänsyn till könsperspektivet. Att eleverna ska veta vad som är teknik, hur tekniken har förändrats de senaste århundraden dvs. teknik historia samt att förstå teknik t ex genom att identifiera följande grundläggande funktioner: omvandla, lagra, transportera och styra, digitalisera, programmera, simulera, konstruera osv . Att eleverna kunna skaffa sig en inblick om tekniken som finns i vardagslivet och hur den omger oss.

 

Konkretisering av mål

Ramen för teknik i årskurs 7:

Det finns två delar: teoretiska delen, praktiska delen.

Teoretiska delen:  Vad är teknik?(Stenciler, bilder, filmer som visas) teknik lite bakgrund, teknikväsen, att äga sina idéer m

 Att förstå teknik: Uppfinna, kreativitet, innovation, patent, utveckling mm.

Häfte/bok Bära eller brista sid 24-43teknik puls material, egenskaper, hållfasthet, tryckhållfasthet, draghållfasthet, Påfrestningar, gjutning innebär att man tar massan och häller den i en lämplig form, armering och Korrugering....mm. Användnings område t ex bygget-broar (olika sorter). Fördelar/nackdelar. Med broar(individ, ekonomi, nationellt, miljö mm)                  

Praktiska delen:   Kom på ett ide som är relevant med området t.ex. broar med optimal konstruktion samt tänk på andra faktorer bl.a. ekonomi. Vad är syftet med detta?, dvs. varför har du gjort detta? Skissa, dokumentera, förklara, teknisk rapport mm.

 

Detaljer:

Eleven är närvarande.

Kunna utföra ett ide som är relevant med området och att veta vad syftet är med detta.

Kunna grundkunskaper i teknik.

Kunna samarbeta bra i grupp.

Kunna skriva en teknisk rapport som innehåller dokumentation, skiss, ritning, mm

Kunna digital ritning

Kunna göra alla uppgifter som krävs samt klara provet.

Kunna bidra till diskussion om problemlösning till teknik

 

För mer betyg:

Eleven tar egna initiativ och arbetar aktivt.

Är noggrann, uthållig och idérik.

Ha goda kunskaper om teknik.

Kunna självständigt planera och genomföra uppgifter med eleganta tekniska lösningar.

Arbetet är utfört med stor noggrannhet.

Bidrag med idéer för bättre lösningar och mindre kostnader dvs att komma fram till optimal.

Har problemlösningsförmåga.

Har kreativitets förmåga

Kunna reflektera över och dra naturvetenskapliga slutsatser av sina uppgifter/praktiska delen.

Svara uppgifter tydligt.

Klara provet med mycket väl goda kunskaper.

Arbetssätt

  •  Genomgångar.
  • Utföra idéer
  • Anteckningar/häfte
  •  Diskussioner.
  •  Faktasökning i olika källor t ex i böcker, stenciler, datorer…
  •   Skriftliga uppgifter.
  •   Frågeställningar

 

Bedömning

      Tekniskrapport/utföring av konstruktion/prov.

      Delaktighet under laboration.

      Aktivitet vid diskussion.

      Kunskapsprov om konstruktion & broar.(del1 svarsalternativ, del2 motiverings frågor)

      Mm och se punkter under detaljer.

 

 Här är olika filmer om konstruktion och digitala ritning men det finns mer på Google klassrummet

https://youtu.be/W_FbuWeY8Is

https://youtu.be/_lOav24Bfzs

https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw

https://www.youtube.com/watch?v=jDU2_4gMCwc

https://www.youtube.com/watch?v=7p_WrePFGGY

https://www.youtube.com/watch?v=Wig18DoJLrc

 


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matriser i planeringen
Förnivåer Teknik-7B
Bedömning teknik-bära eller brista (konstruktion) 7B
Uppgifter
Prov- bära eller brista
Skriva ett teknisk rapport och utföra bygget av bron

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback