Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Alfa-beta ~ Solen

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 8 september 2023

Tillsammans med Alfa-beta arbetar vi med att intressera barnen för språk i olika former som ska locka varje enskilt barn till att utforska språket efter sin egna förmåga.

 

 

Vad ska läras ut?

Barnen ska lära sig ett nyanserat  talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 • Barnen ska få intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur det används för att förmedla budskap. 
 • Barnen ska få intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av och tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 •  
 • Varför?

 • Genom ett grundläggande lärande med hjälp av Alfa-Beta bygger vi grunden för förskolebarnen. Det gör vi med stöd av barnens instressen som vi sen planerar aktiviteter utefter. Barnen får träna på bokstäver, nya begrepp och uttryck på olika sätt samt språk genom digitala verktyg. Vi kommer motivera barnen att komma till tals genom olika aktiviteter därav med hjälp av talpinnen som vi använder under drömmen om det goda.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
 • Genom både lek och skapande aktiviteter med bokstäver, sångsamlingar, ramsor, högläsning och bildstöd så undervisar vi och lär oss på ett lekfullt sätt. Förskolan äger olika språkpåsar som innehåller olika former av utmaningar för barnen från åldrarna 3-6. De innehåller  konkret material, böcker och spel. Med hjälp av påsarna lyckas vi med att locka barnens intresse för nytt material varje vecka och därmed får barnen möjlighet att träna på olika områden inom språk.
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi reflekterar i helgrupp och i mindre grupper i samlingar och efter avslutad aktivitet.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För hela barngruppen. Vi anpassar material, böcker och aktiviteter efter barnens ålder och utvecklingsfas.
 • Av vem? 
  Vi alla pedagoger på avdelningen är ansvariga.

 • Vad är målet med undervisningen? 

  Genom Alfa-Beta lär sig barnen om språket, känna igen sina bokstäver i sitt namn, kunna skriva sitt namn och kunna återberätta genom talet eller bild. Via digitalisering lär sig barnen genom teknik om de olika områdena.

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter