Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utvärdering språk ht 2020

Förskolan Fröstugan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Under november och december har vi arbetat med Språk utifrån tema kroppen. Här nedan kan ni ta del av vår utvärdering av området.

Utvärdering 

 

Vilka uttrycksformer (exempelvis rörelse, musik, skapande) har barnen haft tillgång till?

I vårt projekt har barnen haft tillgång till skapande, där de har fått rita örat och även det som de hört i skogen, vi har också gjort ett stort öra i papier maché där vi fått med hörselgången och trumhinnan. 

 

Hur har vi anpassat miljön och vilket material har barnen haft tillgång till?

Vi har satt upp tecken på väggen på avdelningen som barnen visat stort intresse för, även abc i tecken. På så sätt har vi kunnat anpassat den språkliga miljön utefter projektet. 

 

Vilket inflytande har barnen haft möjlighet till? Hur har barnens tankar styrt vår planering? 

Barnen har utformat vår modell av örat. De viktigaste delarna att få med, enligt barnen, var trumhinnan och hörselgången. Barnen har kommit med idéer kring vilka tecken vi kan använda oss av och även frågat spontant om olika tecken. På så sätt ligger barnens tankar och idéer till grund för vår planering. 

 

Hur har barnen utmanats i sin digitala kompetens?

Vi har använt oss av språkinriktade appar på lärplattan som barnen har fått utforskat. 
Utöver vårt arbete med kroppen har vi tagit in en digital julkalender i form av qr-koder, där barnen själva har fått skanna koden som vi sedan tittat på via projektorn. 

 

Hur har barnen använt sig av varandra i sitt utforskande?

Barnen har visat en stor nyfikenhet kring tecken och lär även varandra hur man tecknar vissa tecken, exempelvis mjölk, vatten, tack osv.

 

Hur har vi arbetat för att få in olika modersmål i undervisningen?

I undervisningen har vi använt oss av olika språk då det finns andra modersmål än svenska på förskolan.Vid varje bord har vi satt upp bilder där det står vad olika saker heter på våra olika modersmål som vi har på förskolan. På bilderna finns det bland annat "Tallrik" och "Glas. Vi fortsätter att uppmärksamma att vissa språk låter annorlunda, medan andra språk låter det rätt lika. 

 

Hur har vi arbetat utifrån ett jämställdhets- och genus perspektiv?

I vårt Kroppen-projekt med språk som inriktning pratar vi mycket om att alla inte har samma förutsättningar att uttrycka sig, att exempelvis måste man använda sig av tecken eller teckenspråk för att kunna kommunicera med andra. Vi tar vara på allas olikheter och kunskaper i utbildningen. 

 

Hur har vårdnadshavarna getts möjlighet till delaktighet?

Genom infobrev, planeringar och enskilda lärloggsinlägg har vårdnadshavare kunnat tagit del av det vi arbetat med under denna period. I infobreven har vårdnadshavare kunnat lägga in kommentarer och återkopplat kring om vad som sägs hemma om projektet. Vårdnadshavare har även bidragit med sina tankar och idéer som vi kunnat tagit in i projektet. 

 

 

Matrisen- förståelse, förmågor och begrepp

Hur har vi arbetat mot de mål som varit uppsatta?

Vi har använt oss av en matris där vi har satt upp kriterier för att kunna se vad vi behövt arbeta med i barngruppen. Vi har gjort planeringar och delutvärderingar för att kunna föra projektet framåt. 

 

De läroplansmål som varit i fokus är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

 - intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Vi har har titta på filmer om örats funktioner, ljudvågor och hörseln. Vi har pratat i mindre grupper om teckenspråk, att det finns olika sätt att kommunicera på. Barnen har fått återberätta det som vi sett i filmerna, vi har också tittat på olika bilder hur örat ser ut. 

 

Har vi nått målen och hur vet vi det?

På grund av frånvaro av pedagoger mitt i projektets gång har det upplevts som svårt att nå de mål som vi satt upp, men vi tycker att vi ändå har kommit en bra bit på väg vilket vi kan se hos barnen då de visar stor glädje och nyfikenhet kring tecken, teckenspråk och örat. 

 

Har det funnits utmaningar eller oväntade händelser under processens gång?

Se ovan angående frånvaron. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter