Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Vedums förskola, Vara · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Tillsammans med sopsamlarmonstren lär vi oss om former, antal och mätning.

Mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,”(Läroplan för förskolan, Lpfö,18).

 

Prioriterade läroplansmål

Språk- utveckla ett utvecklat språk och ordförråd samt kommunicera med andra i olika sammanhang.

Omsorg- skapa trygga relationer mellan barn-barn och barn-pedagoger. 

 

Syfte

Skapa intresse och kunskap kring matematikens olika former genom ett undersökande arbetssätt för att få en djupare förståelse.

 

Metod

I vårt arbete med grönflagg har barnen mött sopsamlarmonster som hjälper dem att källsortera.  Sopsamlarmonstren ska i vårt matematikarbete komma med matematiska uppdrag åt barnen. Detta för att barnen ska möta matematik på ett lustfyllt sätt. Fokus kommer ligga på antal, mätning och former. Uppdragen kommer ge barnen möjlighet att tillsammans komma på metoder för att lösa dem samt prova olika sätt för att se om det går att reda ut. På så sätt får barnen möta matematiken med ett undersökande arbetssätt som också främjar vårt omsorgsmål. I samtalet mellan barn-barn och barn-pedagog läggs fokus på matematiska begrepp och samtal som främjar barnens kommunikativa förmåga och vårt prioriterade läroplansmål. Barnen kommer två dagar/vecka delas in i två grupper och få matematiska uppdrag.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter