Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Pengar, samhälle och yrken

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

I detta arbetsområdet läser vi om pengars användning och om olika betalningssätt. Ett fungerande samhälle är beroende av att vissa verksamheter finns där människor bor och vi tar reda på vilka det är och hur det ser ut i vårt närområde. Vi läser även om vad som gör att människor bor på vissa platser i vårt land.

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Tid

Under v 2-9

Konkreta mål

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

-ge exempel på några viktiga verksamheter/yrken i samhället. 

-kunna ge exempel på yrken och verksamheter som finns i närområdet.

-berätta om några olika sätt att betala på.

-kunna ge exempel på vad några vanliga varor eller tjänster kan kosta.

- kunna ge exempel på vad pengar används till både för en familj och i samhället.

-kunna enkelt förklara varför vuxna går till ett arbete.

-kunna ge exempel på vad som påverkar var människor väljer att bo.

-kunna ge exempel på orsak till att människor behöver flytta

- kunna reflektera kring vad det kan innebära för barn och familjer att behöva flytta.

Arbetssätt

Läser och går igenom faktatexterna i läroböcker.

Tittar på faktafilmer.

Diskuterar frågeställningar.

Arbetar med arbetsblad av olika slag. Ritar, söker fakta i text, svarar på frågor.

Skriver egna faktatexter.

Studie av närområdet.

Intervjua en förälder/annan person om deras yrke.

Bedömning

Under arbetets gång bedöms:

-förmågan att kunna samtala om, skriva faktatexter eller svara på frågor om ämnet tex att kunna ge exempel på betalningssätt eller vad som är viktigt att det finns i ett samhälle.

-förmågan att genomföra undersökningar i närområdet samt intervjua en person om sitt yrke.

-förmågan att använda ord och begrepp som tex samhälle, flytta, arbete, pengar, betalningssätt, yrke, klimat och lön.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter