Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Uppe Pärlans Mål

Förskolan Pärlan, Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Hälsa och välbefinnande samt Språk

Uppe Pärlan

Mål 20200803

Hälsa och välbefinnande

Var är vi?

Vi har en barngrupp med olika behov där bla rörelse är något vi vill fokusera på. Hos en del barn är behovet större, vilket kan medföra att de stör de som behöver lugn och ro.

Vart ska vi?

Vi vill genom rörelse ge barnen lugn och arbetsro, samt öka förståelsen för vikten att ta hand om sin hälsa. När barnen får röra på sig, ökar blodcirkulationen, de blir piggare, friskare och får ökad förmåga till lärande, vilket har sitt stöd i LPFÖ 18 där det under 2. Mål och riktlinjer står att;

Citat; ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,” Slutcitat

Hur gör vi?

I barnkonventionen artikel 24 står det att;

Citat ”Varje barn har rätt till bra hälsa och sjukvård” slut citat.

Varje barn har olika behov av rörelse och vila. En del barn behöver röra på sig hela tiden, andra bara lite grann. Därför vill vi observera barnen för att hitta ett harmoniskt tillvägagångssätt där varje barns rörelsebehov får komma till sin rätt. Genom att observera barnen under deras arbetspass kan vi ”kartlägga” hur deras individuella rörelsebehov ser ut och utifrån detta anpassa dagens aktiviteter, samt se om de ska förläggas ute eller inne eller både och. Genom utevistelse och rörelse syresätts hjärnan och barnen kan uppnå koncentration, vilket är grunden för allt lärande.

Vi kommer att utföra både spontana och planerade utflykter till vår utegård, samt till närområdet, allt utifrån barnens intresse och behov.

Varje barn har rätt att känna sig trygg och sedd. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid barnens individuella lärande och utveckling. Viktigt är att barnen får sysselsätta sig med det som de lockas av. Genom detta utvecklas barnens självkänsla och självständighet, vilket är grunden för barnens trygghet.

I barnkonventionen artikel 2 står det;

Citat; ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter” Slutcitat

Samt i Artikel 6;

Citat; ”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” Slutcitat.

Vi vill därför att alla barn ska känna sig trygga i vår miljö.

Vi vill också uppmuntra barnen att göra individuella övningar när behov av rörelsepauser uppstår, när som helst under dagen. Tanken är att ha någon form av ”station” med yogaövningar som barnen själva kan utföra vid behov.

Detta har sitt stöd i Lpfö18 där det under 2. Mål och riktlinjer står att;

Citat; ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila”, samt…

”utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling.” Slutcitat.

 

 

Språk

Var är vi?

Vi upplever att vår nuvarande barngrupp har ett stort behov av att utveckla sin kommunikativa- samt språkliga förmåga.

Vi har barn i gruppen som saknar tal och de som har svårigheter att uttrycka känslor och behov.

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikation, utöka sitt ordförråd och finna andra och nya vägar att kommunicera på. Genom att utveckla sina språkfärdigheter och förmåga att kommunicera verbalt ökar barnets sociala förmåga och därmed även dess välbefinnande.

Detta har sitt stöd i Lpfö18 under 2. Mål och riktlinjer där det står;

Citat; ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Slutcitat

Hur gör vi?

När situation uppstår där kommunikationen brister försöker vi stötta, uppmuntra och ge barnen verktyg att lösa situationen själva.

Vi är tydliga i vår kommunikation utan att angripa barnet. Vi namnger saker i vår omgivning, både verbalt samt i skrift.

Vi pratar med barnen, inte över dem.

Vi vill entusiasmera barnen och locka dem till vårt språkmaterial där de kan utvecklas i både tal och skrift. Även detta har sitt stöd i Lpfö18 under 2. Mål och riktlinjer där det står;

Citat; ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Slutcitat.

Vi kommer att jobba med språket kontinuerligt, eftersom det ingår i alla områden.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter