Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden åk 4

Rönndalsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Under några veckor kommer vi att arbeta med Vikingatiden. För att du ska få en helhetsbild av den här tiden och vad det har satt för spår i dagens samhälle griper arbetet olika skolämnen: historia, religion, geografi, och svenska.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar  av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

* få kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar

* förstå hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer

* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället 

* förstå hur det svenska språket har utvecklats, och kunna göra skriftliga sammanställningar och redogörelser

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges tillfälle att utveckla din förmåga att:

* förstå och kunna berätta om människors liv och reflektera över likheter och skillnader mellan nu och då när det gäller hur samhället såg ut och människors levnadsvillkor,

* få kunskap om och kunna berätta om vikingarnas resor; varför man reste och hur man färdades, och hur resorna påverkade dem och utvecklingen av samhället och deras relationer med andra länder

* redogöra för vikingarnas religion och vilka spår som finns kvar av den i dagens samhälle

* berätta om några källor som ligger till grund för kunskapen om vikingarna (arkeologiska fynd, runstenar, nedtecknade berättelser)

* berätta om hur man skrev på vikingatiden

 

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen se ut?

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar där vi tar upp viktiga begrepp som självhushållning och trälsystemet. Vi kommer också prata om runstenar och hur man skrev på vikingatiden. Vi kommer att se filmer om vikingarna (Rena rama forntiden) och deras gudar (Odens rike). Vi använder oss av läroböckerna Puls Historia. 

Du kommer att få arbeta tillsammans med kamrater och på egen hand för att fördjupa dig i områden som du/ni väljer själva. Du kommer att få i uppgift att jämföra hur människor hade det på den tiden med andra historiska perioder och hur det är idag.

 

Bedömning

Vad ska bedömas och hur?

Din förmåga att berätta om vardagslivet samt att reflektera över likheter och skillnader mellan olika tider bedöms genom att du gör skriftliga, muntliga, tecknade eller dramatiserade redovisningar. Genom att återberätta muntligt/skriftligt/ i serieform visar du att du känner till några myter ur den tidens religion. Du kommer i slutet av arbetsområdet att få visa dina kunskaper genom att skriva och berätta till två bilder.Vi kommer också att använda oss av "Tummen upp" för bedömning och dokumentation. 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter