Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagoboken

Kvänums förskola, Vara · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Denna termin ska vi besöka sagornas magiska värld tillsammans på avdelning röd. Draken kommer följa med oss och visa vägen och hålla oss i handen om det blir läskigt.

Under våren kommer vi månadsvis välja ut olika böcker som kommer vara vårt huvudtema under en månad åt gången.

Vi kommer med draken och böckernas värld hjälpa barnen i deras utveckling både motoriskt, emotionellt, matematiskt och språkligt och mycket mycket mer.

Här hittar vi vägar in i skogen och vårt naturrum, vi väcker nyfikenheten för skapandet och hjälper barnen in i leken och fantasins värld.

Böckerna kommer vi välja utifrån barnens intresse, intervjufrågor till föräldrarna och med hjälp av biblioteket.

Varje vecka kommer vi ha veckans ord både med takk ( tecken som stöd) och på de olika språk som nu talas på avdelningen i nuläget är det svenska norska och arabiska.

Vi kommer även jobba med ett matematiskt begrepp.

Vi kommer  ge barnen en så stor variation av skapande material och olika tekniker att undersöka och använda sig av under terminen.

Boken och draken kommer följa med oss ut i skogen, och vägleda oss där i olika uppgifter och lek.

Vi kommer besöka och leka i samhället för att där hitta infallsvinklar från sagans spännande värld.

Genom sång musik och rim och ramsor utvecklar vi språket.

Tillsammans i sången och i gymnastiken tränar vi vår motorik, detta tränar vi även i skog och mark och på våra utflykter i samhället.

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1