Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska: Läsa och skriva åk 3

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Du kommer att träna läsning genom att läsa olika slags texter. Du kommer att träna dig i läsförståelse genom olika lässtrategier. Du kommer att träna dig i att reflektera både enskilt och tillsammans med kamrater kring lästa texter. Du kommer att träna dig på att skriva olika slags texter. Du kommer att träna dig i att skriva berättelser som innehåller personbeskrivning, miljöbeskrivning, problem och lösning.

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven utveckla förmågan att uttrycka sig i olika sammanhang och i olika syften. Undervisningen ska stimulera elevens intresse till att läsa och skriva.

Vad eleven ska lära sig:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter. 
  • Svara på frågor till texter där man finner svaret i texten.
  • Svara på frågor till texter där man utifrån ledtrådar i texten kan dra rimliga slutsatser.
  • Svara på frågor till texter där man gör textkopplingar till egna erfarenheter.
  • Strategier för att lära sig skriva olika slags texter. 
  • Skapa texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former av textbearbetning.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 
  • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

Du arbetar med olika texter och olika frågetyper under lektionstid, bl.a. med läseboken som vi använder och arbetsboken som hör till.

Du skriver olika texter där du bl.a. kan ta hjälp av bildkort på personer, miljöer, och problem för att få ihop den skönlitterära berättelsen med en röd tråd.

Du skriver faktatexter genom att ta hjälp av fakta i olika böcker samt söka information på nätet.

Du deltar i skolarbetet under lektionstid.

Du läser igenom dina texter i syfte att bearbeta texten.

Du läser enskilt, högt och tillsammans med kamrater vid olika skoluppgifter.

Du är med och påverkar vilken bok vi läser högt ur.

Du är delaktig och ger förslag på olika skrivuppgifter. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter