Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska planering åk 4 vt21

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Pedagogisk planering 

Årskurs: 4

Ämne: Svenska

Antal veckor: VT21

Skola/Kommun: Långåsskolan Falkenberg

 

Inledning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 

 

Berättande texter och sakprosatexter

 •Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 

• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tvprogram. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

 

• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

Genomförande

-Genomgångar inom de olika områden

-Enskild arbeten

-Skriftliga övningar 

-Muntliga övningar

 

Mer specifik veckoplanering skrivs löpande i Classroom.

 

Bedömning (se unikum matris)

Bedömningen sker både formativt och summativt:

-under arbetsgång

-delmoment tester (skriftliga/muntliga)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter