Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I det här ämnesområdet ska du få läsa om lag och rätt. Du får lära dig om varför det finns lagar, olika brott och straff och varför människor begår brott. Du får bilda förståelse för hur rättsväsendet fungerar och hur lagar stiftas. Du får också lära dig om mänskliga rättigheter och Barnkoventionen.

Syfte

När du läser samhällskunskap ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom arbetet av riksdag, polis, socialtjänst och domstol. Du ska förstå varför vi har lagar, hur de påverkas och förändras.

Du ska också få se samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring lag och rätt.

 

Arbetssätt och undervisning

  • Diskussioner i grupper och helklass.
  • Genomgångar.
  • Faktatext och arbetshäfte.
  • Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.
  • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet genom att t.ex. redogöra i för vad som händer när någon begår ett brott.
  • Resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle.
  • Spela teater och göra värderingsövningar.

 

Bedömning: vad och hur

  • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner.
  • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang.
  • Ditt arbete med skriftliga övningar/inlämningar då du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter