Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia

·

Årskurs:

5

Faktatext Vasatiden Svenska

Väskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Faktatext Vasatiden. Du ska skriva en faktatext om en betydelsefull person, händelse eller förändring under Vasatiden i Sverige.

Du ska skriva en faktatext om en person, händelse eller förändring under Vasatiden i Sverige. 

Faktatext 

  • Du ska nu skriva din egen faktatext om en person, händelse eller förändring under Vasatiden.
  • Du ska hämta din information från lärobok, boklådan i klassrummet och/eller genom att leta fakta på internet.
  • Dela in din text i stycken med underrubriker.
  • Skriv dina källor i slutet. Du ska använda minst 2-3 stycken olika källor. Skriv också varför du valt just dessa källor till ditt arbete. 
  • Tänk på att läsa igenom din text och kontrollera att du skrivit korrekt.
  • Tänk på att använda egna formuleringar så att du inte bara skriver av källan.

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån de nationella kunskapskraven enligt matrisen nedan.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Faktatext Vasatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter