Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Favoritmatematik 6B

Uggleskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi kommer att arbeta med boken favoritmatematik 6B under vårterminen 2021

Vi kommer att arbeta utifrån boken favoritmatematik 6B

Vi kommer att gå igenom:

 • Decimalform
  • Omvandling från bråk
  • Avrundningar
  • Beräkningar
  • Multiplikation med decimaltal
  • Division med decimaltal
 • Procent
  • Sambandet mellan hundradel och procent
  • Hur man räknar ut procent 
 • Tid/Hastighet
  • Tidsenheter
  • Omvandling av tidsenheter
  • Tidsintervall 
  • Hastigheter
 • Repetition
  • Negativa tal
  • Decimalform
  • Bråkform
  • Procent
  • Algebraiska uttryck
  • Ekvationer
  • Mätning
  • Geometriska begrepp
  • Volym
  • Statistik och sannolikhetslära
  • Koordinatsystem
  • Problemlösning och programmering. 
 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter