Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden Vt 2021

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” Lpfö 18

Pedagogisk planering Tegelbruket och Klöverstugans förskolor 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barnen på hemvist Myllan är fördelade på två åldersindelade grupper, Fjärilen födda 2018 och Trollsländan födda 2019.

Syfte: Vi vill skapa gemensamma förhållningssätt på hemvisten som handlar om att barnen får känna glädje, lyssna på varandra, ge varandra tid att prata, om hur man är en bra kompis, vara rädd om miljön på förskolan, både ute och inne. 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förmågor:

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • lyssna på varandra och få bli lyssnade på
 • visa respekt både till varandra och vår miljö
 • visa solidaritet och empati gentemot kompisarna
 • leva sig in i andras situation 

Förståelse: 

 • att vi tillsammans skapar vår kultur på vår hemvist genom gemensamma regler och förhållningssätt.
 • allas lika värde
 • att vara rädda om varandra och vår miljö
 • visa omtanke
 • genom samarbete kan vi hjälpa varandra
 • dela med sig
 • våra olika känslor
   

Kärnämnen:

 • Intersubjektivitet: att läsa av andra och vara tillsammans
 • Mentalisering: att föreställa sig andras perspektiv och känslor

Begrepp:

Kultur, vi tillsammans, samarbete, gemenskap, allas lika värde, dela med sig, lyssna på varandra, empati, känslor, hjälpas åt

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi kommer att arbeta scaffoldingstöttande i våra miljöer, både inne och ute. Medforskande och stöttande med en tro på att alla barn är kompetenta. Vara närvarande föratt utmana och utveckla varje barn utifrån sina förmågor. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande, i större och i mindre undervisningsgrupper. ”Behandla andra så som du själv vill bli behandlad” genomsyrar vårt förhållningssätt där vi vuxna föregår som gott exempel genom att lyssna, bemöta alla med respekt och ta ansvar över vår gemensamma miljö. 

Vetenskaplig grund:

Vi kommer att utgå från utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi vill utmana och stötta genom lek och omsorg. Vi vill skapa och fånga situationer där barnen har möjlighet att reflektera och uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket. 

Variationsteori: lärande ses som en förmåga att kunna urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt.  Vi kommer att utgå från lärandeobjekt i vår undervisning. 

Vygotskij: samspel och lärande. 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Kartläggning över barnens förmågor och förståelse för att kunna se progression och tecken på förändrat kunnande. 

 Utvärderingssätt:

 • egen reflektion
 • gemensam reflektion
 • samtal vid planerad, spontan undervisning, utbildning och reflektionsvägg 
 • är lyhörda och medforskande i utbildning och undervisning

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter:

Läsa och ha samtal kring innehållet i Kompisböckerna ”Lyssna och kom överens” och ”Säg förlåt”. 

Lyssna, diskutera och reflektera över bilderna och texten

Samtala om, diskutera och reflektera över vårt förhållningssätt, sätta upp ord på väggen. 

Gemensamt alster

Dramatisera och diskutera dilemman utifrån boken

Spela spel - samarbeta

Träna på att känna efter, identifiera och uttrycka känslor. 

Djuris på Ur

 

Dokumentation:

Genom dokumentation, observation och reflektion tillsammans med barnen samt i arbetslaget. Vi använder Unikum, reflektionsvägg, egen reflektion där vi lärloggar, målredovisar och analyserar.

Formativ uppföljning:

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer, där barnen får möjlighet att själva undersöka och utforska material som vi skapar och tillför. Vi förespråkar mindre undervisningsgrupper då vi tydligare kan se en utveckling och tecken på förändrat kunnande hos barnen. Undervisningen sker även spontant och i stor grupp, allt efter lärandeobjekt samt antal barn. 

 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter