Skolbanken Logo
Skolbanken

Modersmålsundervisning finska

Förskolan Vega, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Finskan är ett minoritetsspråk i Sverige och barnen har rätt att få hela eller del av undervisningen på finska.

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Syfte: 

Syftet är att förstärka och uppmuntra det finska språket. Ge en positiv bild av det finska språket. Förmedla den finska kulturen genom sånger, sagor och lekar.

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnets ena förälder pratar finska med barnet. Barnet visar intresse för det finska språket och blir oftast glad när det används. Barnet väljer själv ofta att sjunga Hämä hämä häkki.

Specifika mål

Förståelse för att finska och svenska är två olika språk som kan användas i olika sammanhang och med olika personer.

Förmåga att förstå och kunna använda finska på en adekvat nivå.

 

Den finskspråkiga pedagogens förhållningssätt:

Prata finska konsekvent i alla sammanhang där barn och pedagog möts.

Vetenskaplig grund:

Forskning visar att tvåspråkighet har en positiv effekt på elevernas lärande samt att det gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna. ( uppsats, Melissa Vasquez&Dino Bahtanovic)

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Utvärderingssätt:

Pedagogen kommer observera hur barnet använder och förstår finska, om barnet byter till finska när de möts och om barnet är positiv till att använda språket. Utvärdering kommer ske i maj/juni 2021, innan barnet byter förskola.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Måndag morgon 8:30-9 är det organiserad tid för finskspråkig undervisning. Spontan undervisning sker vid alla tillfällen då barn och pedagog möts.

Aktiviteter:

Finska traditionella sånger
Läsa böcker på finska och samtala kring dem, ev gå till biblioteket
Lek och spel med djur, bilar och bilder
Färger
Skapande aktiviteter där vi samtal på finska

Formativ uppföljning:

Observation och dokumentation regelbundet över tid.

 


Läroplanskopplingar

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter