Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik VT åk 4

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 4B både som bok och digitalt, men även Montessorimaterialet som finns på skolan. Vi kommer också samtala en hel del om matematik och lära oss nya matematiska begrepp. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Områden som tas upp i undervisningen under vårterminen:

Tal i bråkform:

- Bråk som del av en helhet

- Bråk som del av antal

- Subtraktion och addition av tal i bråkform

- Problemlösning

 

Decimaltal:

- Från bråk till decimaltal

- Tiondelar och hundradelar

- Addition och subtraktion av decimaltal med hjälp av uppställning

- Jämföra decimaltal

 

Längd, vikt och volym:

- Mätning och enheter inom längd, vikt och volym

 

Stora tal:

- Tiotusental och hundratusental

- Avrunda till närmaste tusental

- Multiplikation med uppställning

- Division med uppställning

 

Geometri, koordinatsystem och symmetri:

- Parallella linjer, trianglar, fyrhörningar

- Koordinatsystem

- Symmetri

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Färdighetsträning i din bok, digitalt på din chromebook, på arbetsblad och genom läxor
 • Laborativt med vårt montessori-material samt annat konkret material
 • Undervisning där vi har genomgångar av det vi arbetar med, vi samtalar, resonerar och prövar oss fram
 • Spela matematiska spel
 • Tillsammans arbeta med problemlösning och träna på att använda olika strategier
 • Enskilt, i par och helklass

 

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

 • I det dagliga arbetet med matematik.
 • Genom att aktivt delta i gemensamma genomgångar och diskussioner i undervisningen.
 • Genom att aktivt delta och samarbeta i parövningar.
 • Genom korta avstämningar under arbetets gång.
 • I slutet av varje kapitel görs en diagnos samt ett summativt prov. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter