Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Sagor SvA åk6

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under några veckor kommer du att arbeta med sagor. Du kommer att bekanta dig med olika sagor och dess uppbyggda för att slutligen kunna skriva en egen saga.

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna skall skaffa sig kunskap kring sagor.  Eleverna skall  förstå hur sagor är uppbyggda, deras syfte och innehåll. Genom att arbeta med sagor på olika sätt utvecklar eleverna både sin förståelse för den berättande genren samt ökar sin språkliga förmåga. De kommer enskilt och i grupp diskutera och refekterar kring både sagors form och innehåll. Avslutningsvis skall eleverna också skriva en egen saga, på så sätt visar eleverna att de kan skriva texter utifrån en sagas uppbyggnad.

Bedömning

Bedömningen sker formativt samt genom "exit speakers"

Bedömningen kommer också  att ske genom att eleven själv i slutet av arbetsområdet skriver en egen saga, samt att eleven förbereder och läser upp sagan för sina klasskamrater. Detta sker både på L1 och L2.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven kopplade till arbetsområdet
Uppgifter
Film om berättelser