Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Grundverksamhet Ekorren Sventorps förskola

Svenstorps förskola, Ale · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

 

Grundverksamhet Ekorren

Sventorps förskola 

 

Hos oss finns barn i åldrarna 2-4 år just nu och vi vill framförallt skapa en grundverksamhet där alla barn utifrån ålder, förmåga och behov ges en trygg, stimulerande och utvecklande tillvaro. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar Grundverksamhet. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven i arbetslaget och är stommen till alla barns utbildning under deras tid hos oss och de rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplan för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår och kompletteras utifrån barngruppens intresse, behov och pågår hela tiden för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och där vår miljö gynnar lek och lärande. Grundverksamheten introduceras för att barnen ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Vi har fokus på social kompetens, värdegrund, lek, omsorg och lärande. Grundverksamheten kompletteras av Pedagogisk planering. Beskrivning av undervisning och rutiner nedan = önskat/planerat läge, med en strävan om utveckling från nuläget med utgångspunkt i läroplanen, andra styrdokument, litteratur, aktuell forskning, likabehandlingsplan mm.

 


Grundläggande värden 

 

Enligt Lpfö-18 och vår likabehandlingsplan har alla människor lika värde. Vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar samt solidaritet mellan människor betonas. Utbildningen i förskolan syftar till att barnen ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barn utveckling, lärande och lust att lära. Men även visa på och lägga grunden till respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla anknytning, trygghet och tillit. Likaså ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Dessutom utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande och förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till dilemman och livsfrågor men även utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde samt skapa ansvar och intresse för hållbar utveckling. Det gör vi genom att dagligen att barn ska känna sig välkommen och sedd hos oss. Att barnen känner att vi är intresserade av vad de vill, tycker och tänker gör att de kan känna att de möts av respekt för sin person, sitt sätt att tänka och möjlighet att förstå sin omvärld. Då vi delar barngruppen större delen av dagen finns bättre möjlighet att barnen får tid och utrymme ihop med oss pedagoger och sina kompisar. 

 

Omsorgsrutiner 

 

Enligt Lpfö-18 ska utbildningen präglas av en god omsorg, utveckling och lärande som bildar en helhet gällande barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje som det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en del i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande, skapande, lekkompetenta och nyfikna individer. Omsorg och anknytning är avgörande viktig för att utveckling och lärande ska ske.

 

Det gör vi genom att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och goda relationer. Vi försöker möta våra barn och föräldrar i tamburen vid lämning och hämtning. På avdelningen har vi en tydlig struktur för rutiner och dagarna är upplagda på samma sätt. Även planerad stund för barnen med sova och vila. På så sätt blir veckans alla dagar avvägt planerade utifrån ”arbete”, aktivitet och lek med vila i form av lugna stunder, sagostund och avslappning, men även variation ute-inne och lek och aktivitet.

 

Lärmiljö 

 

Enligt Lpfö-18 ska förskolan vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja, lust och nyfikenhet att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Vi som pedagoger är en del av barnens lärmiljö och ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och fånga deras intresse. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Vi använder oss av digitala hjälpmedel så som appen Polyglutt, där barnen får tillgång till upplästa böcker med ljud och bild. Där finns det tillgång till böcker på olika språk och med hjälpa av TAKK. Vi använder oss också av ur.se för att lära oss om mer fakta, språk, matematik och värdegrundsfrågor.

 

Vi har en ständigt levande lärmiljö och erbjuder barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Vår språksatsning syns tydligt i vår dagliga verksamhet genom pedagogisk medvetenhet i utformningen av lärmiljö och aktiviteter. Vi tänker på vårt förhållningssätt och vår kommunikation med barnen som en del av barnens lärmiljö. Vi skapar inspirerande miljöer för barnen genom att se till deras intresse och erbjuda lekmaterial av olika slag som de är intresserade av som inbjuder till lust att leka och lära. Vi byter ut material då vi ser att barnen har tröttnat och tar fram nytt och spännande och utmanande material. Lärmiljöerna iordningsställs utifrån barnens intressen som ska väcka och möta barnens lust, intresse och nyfikenhet till lek och skapande. Vi arbetar efter vår årsplan så att alla områden berörs under året. Vi tänker att alla områden återkommer under året i verksamheten som består av lärande, omsorg, utveckling, lek, social kompetens.

 

Ansvar och roller 

Enligt Lpfö-18 anger målen inriktningen på utbildningen i förskolan och den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande. Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Vi fördelar ansvaret på avdelningen. Vi har dagliga rutiner gällande vad vi gör då vi arbetar tidigt, mellan och sent- pass, när det gäller strukturen på avdelningen. Innehåll i samlingar, lässtunder och planerade aktiviteter varierar efter årsplanen.

 

 

Delaktighet och inflytande 

 

Enligt Lpfö-18 ska utbildningen i förskolan lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

 

Vi tänker att vi har ett tillåtande klimat och vi lyssnar på barnen, försöker tillgodose deras önskemål och behov och de har på så sätt inflytande i verksamheten. Det kan vara lärorikt att bli lyssnad på och få känna sig delaktig, men även lära sig att kompisar kan ha andra önskemål, också vill vara med, vilket innebär att turtagning, tålamod men även samhörighet.

 

Vår barnsyn är "det kompetenta barnet" och vi försöker på ett genuint sätt få varje barn att få känna sig betydelsefull och lyssnad på. Barnen får möjlighet att välja vad de vill leka/göra under den fria stunderna så väl ute som inne. Även till viss del vem de vill leka med. 

 

Stöd och stimulans  

 

Enligt Lpfö-18 ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

 

Vi kartlägger barnens behov på avdelningen och vi får handledning av specialpedagog. Vi har tydliga rutiner och använder oss av bild-stöd. Vi tänker att vi möter alla barn på den nivån där de befinner sig och genom att vi finns nära och stöttar i form av ”scaffolding” när barnen vill delta i en aktivitet/lärandestund men kanske inte lyckas på egen hand. 

 

Det finns möjlighet att arbeta med barnlitteratur som finns på olika språk som är en tillgång till våra flerspråkiga barn. Detta i form av ”tvilling-böcker” från biblioteket som innehåller två likadan böcker/titel, en på svenska och en på barnets hemspråk. Vi använder oss också av digitala tjänster så som polyglutt, en app med tillgång till barnböcker på olika språk. 

 

Samarbete med hemmen  

 

Enligt Lpfö-18 ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

 

Vi utgår från Lpfö-18, dokumenterar i Unikum i barnens personliga lärloggar och avdelningarnas gemensamma lärlogg/blogg som alla föräldrar har tillgång till. Barnen har sina pärmar där de sätter in sina alster och kan på så sätt följa sina framsteg. Vi månar om bra relationer med våra barn och föräldrar med en ärlig och god kommunikation. Det är lika viktigt med trygga föräldrar som trygga barn och vi lägger stor vikt vid god anknytning. Tillsammans med föräldrarna försöker vi hitta förutsättningar för barnen på bästa sätt. Vid lämningar och hämtningar försöker vi hinna prata med föräldrar så de känner sig delaktiga i sina barns vardag. Vi har ett gemensamt ansvar för barnen och vårt ansvar gäller barnens trivsel och välbefinnande samt att alla barn får en lärorik och lustfylld utbildning hos oss

 

Vi har utvecklingssamtal minst 1 ggr/år. I dessa covid tider sker detta digitalt. 

 

Hälsa, motorik och hållbar utveckling 

 

Enligt Lpfö-18 ska utbildningen ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Vi tänker att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Alla barn tillbringar minst 2 tim/dag ute. Lärande och undervisning sker så väl ute som inne. Exempel på vad barnen upplever och upptäcker hos oss är olika kretslopp, olika fenomen, skugga, årstider, frö-plantera växt/solros. Vi ger barnen kunskap om, och en förståelse inför framtiden om te x nedskräpnings konsekvenser för djur och natur. Det blir konkret när vi deltar i skräpplockar-veckan och barnen plockar skräp i vårt närområde. Men viktigast att vara och trivas ute rent hälsomässigt, förebyggande, men även vikten av att vara en del av en grupp/ett sammanhang.

 

Vi erbjuder utmaningar i form av lek och aktivitet i vår skog som är kuperad och rika möjligheter för fantasi och lek då det är stora ytor att röra sig på, men även hitta ro och avkoppling i naturen.

 

Jämställdhet

 

Vi arbetar för att ge barnen likvärdiga förutsättningar för jämställdhet genom att bemöta dem utifrån varje individs intresse och ingång till lärande. Vi har ett utbud av material och genomtänkta innehåll i rum som främjar alla barns förutsättningar till en inspirerande, kreativ och innehållsrika lärmiljöer. Vi är noga med att alla barn oavsett ålder får känna sig delaktiga. Vi använder benämningar som ”alla vi här på Ekorren” för att betona vikten av allas tillhörighet och lika värde.

 

 

Könsmönster, könstillhörighet

 

Enligt Lpfö-18 Ska inget barn i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Vi uppmuntrar både pojkar och flickor att leka med allt vårt material. Även att ”kompis” som begrepp är viktigare än killar/tjejer. 


Vi uppmuntrar och ser barnen som individer där alla har sin egen personlighet. Vi erbjuder lekmaterial som lockar alla barn. Vi arbetar mycket med lekmiljöer som främjar leken. Vi delar in barnen i olika lekgrupper som främjar lek, språkutveckling, samspel och kommunikation. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter