Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia åk 8

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg. Vi styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men vi har också en förmåga att aktivt förändra vår tillvaro. Att på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett utvecklat historiemedvetande.

 

Historia åk 8

 

 

Tid

 

25 januari – 1 april 2021

 

 

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

·       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

·       kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

·       reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 

·       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

 

 Från kursplanen i historia, Lgr11

 

Mål med undervisningen

 

Då vi arbetat färdigt med området ska du ha kunskap om

 

·       Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

·       Vad historiska källor kan berätta om människors levnadsvillkor.

 

·       Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

 

·       Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och andra delar av världen.

 

·       Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

·       Hur historia kan jämföras och dra paralleller till vår moderna tids konflikter.

 

·       Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

 

 

Undervisningens upplägg

 

Under lektionstid kommer vi att:

 

         Läsa texter ur läroboken/lärohäfte

 

         Ha genomgångar och anteckna

 

         Se filmer i det aktuella ämnet

 

         Göra skriftliga och muntliga övningar där du ska använda dig av fakta, begrepp, analysmodell och din inlevelseförmåga.

 

         Diskutera utvalda händelser ur den historiska epoken

 

         Skriva samt göra en kamratbedömning på en uppgift som sedan skall lämnas in till mig.

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor med hjälp kunskapskrav för historia:

 

 

 

  • under ditt arbete på lektioner på distans/under närundervisning
  • i diskussioner

 

  • på inlämningsuppgifter, förhör eller prov

 

 

 

 

 

Du kommer att bedömas genom: en inlämningsuppgift, källövningar, att delta i muntliga diskussioner i mindre grupper samt genom ett prov.

 

 

 

Du kommer att bedömas efter hur väl du visar följande:

 

 

 

 

E

C

A

 

Kunskaper (fakta)

Texten visar på grundläggande kunskaper om det du beskriver. Du kan redogöra för huvuddragen i det du beskriver.

Texten visar på goda kunskaper om det du beskriver. En mer fördjupad redogörelse över det du beskriver.

Texten visar på mycket goda kunskaper om det du beskriver. Visar på ett djup och en bredd i dina kunskaper.

 

Begreppsanvändning

I texten används relevanta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. De centrala begreppen används i stort sett korrekt.

I texten används relevanta begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Centrala begrepp används korrekt.

I texten används relevanta begrepp på ett väl fungerande sätt. Samtliga begrepp används korrekt och bidrar till textens kvalité.

 

Samband och mönster

I texten presenteras enkla mönster och samband.

Resonemang i något led.

I texten presenteras Förhållandevis komplexa mönster och samband. Resonerar i flera led

I texten presenteras komplex mönster och samband. Resonemang kan dras i flera led med utvecklade förklaringar.

 

Planering

 

v. 2

Distansundervisning ons-fre

Den ökande världshandeln

Triangelhandel – kolonialism – imperialism

 

 

Clio

v.3

Närundervisning

Upplägg/material

Historia intro: Tidslinje över världshistorien i Clio

Hur påverkade världshandeln människors liv?

Källövning: Slaveriet

Den industriella revolutionen

 

 

Stenciler/Planering (LPP)

Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 4

Distansundervisning

Den industriella revolutionen

Källövning: Livet i gruvorna

Källövning: Det första vaccinet

 

Stencil

Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 5

Distansundervisning

Den industriella revolutionen

Vilka förutsättningar krävs för en industriell revolution?

Källövning: Den vita pesten

 

Stencil

Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 6

Närundervisning mån-ons (åter i skolan 11/2?)

Den industriella revolutionen

Rep. på det vi gjort hittills.

Stencil

Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 7

Analysmodell

Amerikanska revolutionen/frihetskriget – genomgång

Stencil

Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 8

Prov: Industriella revolutionen (häfte, anteckningar, genomgång, film)

Stencil            Häfte: Industriella revolutionen och 1800-talet

v. 9

SPORTLOV

Powerpoint Franska revolutionen

v. 10

Franska revolutionen. Revolutioner och nya idéer. Vi arbetar med frågor, analysmodell mm

Film: Franska revolutionen

Powerpoint Franska revolutionen

v. 11

Franska revolutionen

Genomgång: viktiga händelser under revolutionen

Andra texter och ev. film

Uppgift FR

Powerpoint Franska revolutionen

 

v. 12

Genomgång: revolutionens följder

Inlämning, skriv ett brev om franska revolutionen som du precis upplevt. Se instruktionsblad

Gör en kamratbedömning.

Powerpoint Franska revolutionen

v. 13

Inlämning, skriv ett brev om franska revolutionen som du precis upplevt.

Se instruktionsblad

Gör en kamratbedömning.

Utveckla och lämna in senast den 31/3

Powerpoint Franska revolutionen

 

 

 

Begreppslista under ämnesområdet

 

 

 

Världshandeln

Industriella revolutionen

Franska revolutionen

        Övriga begrepp

Världshandel

 

Triangelhandel

 

Tull

 

Kolonialism

 

Plantager

 

Handelskompanier

 

Råvaror

 

Urfolk

 

 

Kapital

Arbetskraft

Råvaror

Marknad

Uppfinningar

Urbanisering

Befolkningsökning

Smittkoppsvaccin

Transport och kommunikation

Produktion

Konsumtion

Revolution

Adel

Borgare

Bönder

Bastiljen

Versailles

Det tredje ståndet

“frihet, jämlikhet, broderskap"

Generalständerna

Nationalförsamlingen

Skräckvälde

Giljotin

 

Arabiska våren

Rösträtt

Demokrati

Imperialism

Värderingar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 9

 

 

 

Aktuella kunskapskrav (E/C/A) med exempel:

 

 

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

 

 

Exempel: känna till fakta om industriella och franska revolutionen, kunna resonera om orsakerna till dessa och vilka konsekvenser de förde med sig. Kunna resonera kring hur dessa händelser påverkade människors sätt att leva.

 

 

 

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

 

 

Exempel: kunna beskriva samband mellan nationalism, imperialism och kolonialism. Kunna resonera vidare vad imperialismen lett till för de länder som tidigare var kolonier.

 

 

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

Exempel: kunna läsa t ex ett brev, en dagboksanteckning eller ett protokoll från 1800-talet och kunna dra slutsatser om hur människor levde. Kunna resonera kring om man kan lita på källan och om man får veta mycket genom att använda den.

 

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

 

 

 

Exempel: kunna resonera kring hur människors tankar påverkas av den tid de lever i och ge exempel på detta.

 

 

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid

 

användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

 

 

Exempel: kunna använda exempelvis begrepp som nationalism, revolution, imperialism och kolonialism, triangelhandel, adel, borgare, skräckvälde, uppfinning (se begreppslista)

 

 

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov Industrialiseringen
Ett brev från Franska Revolutionen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback