Skolbanken Logo
Skolbanken

Snigeln teamplan vt-21

Oluff Nilssons förskola, Partille · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Teamplansmall

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Barngruppen är ständigt under förändring då nya inskolningar sker under varje månad. De intressen vi har kunnat uppmärksamma från barnen i nuläget är böcker, djur, skapande och konstruktion.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Känna trygghet, att utveckla självständighet och språk.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla."

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Första strävansmålet för oss, innebär att skapa en trygg inskolning så barnen känner tillit till oss pedagoger. Vi arbetar med barnens självkänsla i de olika vardags situationerna. Att barnen skall våga känna trygghet i att "kunna själv".

Det andra strävansmålet vi valt, innebär för oss, att vi pedagoger är goda förebilder för det svenska språket, men att vi även uppmärksammar de andra språken som talas i barngrupp samt uppmanar vårdnadshavarna att fortsätta prata hemspråk.

Vi kommer att läsa åldersadekvata böcker, flanosagor, bilderböcker, sångsamlingar. Benämner allting- igenkänning.

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vi erbjuder barnen egna bestick vid måltider, stöd vid av-och påklädning. Vi erbjuder aktiviteter där barnen kan utveckla både sin fin och grovmotorik.

För att utveckla språket kommer vi erbjuda barnen undervisning i form av samlingar med olika innehåll utifrån de intressen som blir synliga.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Inomhus har vi en läshörna med lampa, sänghimmel, kuddar, böcker tillgängligt för barnen. Vi har en tillåtande inomhusmiljö där material finns tillgängligt så barnen kan bli självständiga. Vi anpassar material och miljö utifrån barnens intressen.

Utomhus, vi använder oss av de material som finns på de olika gårdarna. Vi roterar gård utefter schema. Onsdagar går vi promenad med barnen i närområdet. De material vi kan tillföra är att vi tar med oss böcker mm ut.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

För att göra barnen delaktiga erbjuder vi olika alternativ, tex. bilder på aktiviteter utomhus och inomhus. Pedagogerna observerar barnen för att synliggöra deras intressen och för att kunna erbjuda material därefter.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

I rollen som pedagog är det viktigt att vara lyhörd, att stötta barnen på ett positivt sätt så de vågar. Att observera barnen i vad de gör.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Dokumentationen sker med hjälp av iPad, där vi kan filma och ta kort. Vi sitter på reflektion tillsammans i arbetslaget.

 

 

HUR BLEV DET?

 

 

HUR BLEV DET?

 

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

 

 

 

 

 Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen? 

 

 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett? 

 

 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

 

 

   

 

Veckoplaneringsmall

Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback