Skolbanken Logo
Skolbanken

Bamses undervisningsplan VT 2021

023311 Förskolan Svängen, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språknivån och ordförrådet ska öka hos alla barn. Alla barn ska delta i bokläsning efter deras utvecklingsnivå.

Barnen ska kunna uttrycka sina känslor och sina behov. Förstå instruktioner och kunna kommunicera med kompisar och pedagoger på olika sätt.

Allas modersmål ska uppmärksammas.

Alla barn ska få möjlighet att vistas i och uppleva naturen och lära sig att respektera allt levande i naturen. Få möta och förstå naturens årsväxlingar.

Lära sig fakta runt växter, djur och natur. Få vara med om  många olika  aktiviteter och upplevelser.

Lära sig olika matematiska begrepp.

Barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra och förstå varandras olikheter. Lära barnen att hjälpa varandra.

Barnen ska få möjlighet till olika fysiskt aktiviteter i smågrupper.

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.                                                   Organisera och förbereda olika stationer på förskolans gård T.ex. Odling, bollek, bokläsning, bygglek, vattenlek och rörelselekar. Barnen får möta och uppleva olika platser och miljöer i närheten.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden                                                 Barnen ska ha tillgång till en mäng olika material: Olika material för kapande aktiviteter som kritor, akvarell och akryl färg, lera, gips, play do, naturmaterial, återvinningsmaterial m.m. Pussel och spel för olika åldrar och utvecklingsnivåer. Bygg och konstruktionsmaterial i olika former. Litteratur som passar barnens ålder och utvecklingsnivå, både fakta och sago böcker ska finnas tillgängliga på avdelningen. Material som inspirerar till rollek. Dokumentation som speglar barnens lärande.

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Möta alla barn på deras nivå och att vara nära dem. Dela in barnen i smågrupper efter deras utvecklingsnivå. Observera barnen och se till att alla barn går vidare  i sin utveckling. Jobba individuellt med vissa barn som behöver lite mera. Se till så att alla barn får möta många olika undervisningssituationer. Vi jobbar lite extra med de blivande skolbarnen så att de är väl förberedda inför skolstarten.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Vi kommer att jobba med två teman parallellt under våren.

Tema: Vatten/snö/is:

Vi kommer bl.a. att undersöka vattnets olika former. Barnen får se och uppleva hur olika vatten kan vara och hur det förändras i olika temperaturer.  Genom temaarbetet får barnen nya utmaningar och begrepp inom språk, matematik och naturvetenskap

Tema: Känslor. Här kommer vi att jobba runt empati, rätt och fel, normer och regler, att man har rätt att vara olik d.v.s. frågor runt demokrati.


6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Barnens tankar, frågor, hypoteser och slutsatser. Deras utveckling och lärande.

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Söka information om nya aktiviteter genom litteratur och internet.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Böcker om känslor och naturvetenskap

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter