Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Sagor och Drama VT-21 - Språk och Kommunikation

Färglådan, Österåker · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Under februari-mars-april arbetar vi på förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med sagor och drama i tema språk och kommunikation.

 

Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden/ lek, delaktighet & inflytande, Naturvetenskap och teknik och Matematik.

Vårt gemensamma tema under februari-mars-april är språk och kommunikation. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till detta i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen. Gemensamt för förskolan är att vi arbetar med sagor och drama.

 Syfte:

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra. I kommunikation med andra lär sig barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Genom språk och kommunikation får barnen känsla av sammanhang och lär sig nya strukturer i sin vardag och språkliga strukturer för samtal och kommunikation.

Syftet under denna temaperiod är att låta barnen möta ett rikt språk, nya ord och begrepp men även olika sätt att språka och kommunicera så som med kroppen, mimik, skapande, drama. Vi vill ge dem möjlighet att se samband mellan ord och begrepp genom att få uppleva dem i olika sammanhang genom fysiskt utforskande, skapande, berättande, film, drama och lek. Barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i lek. Genom att arbeta med sagor och läsa samma saga flera gånger på olika sätt och med olika material vill vi ge barnen förutsättningar att hitta en gemensam utgångspunkt för egna dramatiseringar, lek och kommunikation i gruppen.  

 

 

 

På Avdelning gul planerar vi att arbeta med

Sagor i olika former genom dramatisering, högläsning och berättande med rekvisita och konkret material.
Stort fokus kommer att ligga på språkstimulans genom att använda och tydliggöra nya ord och begrepp i sagoberättandet.

Barnen kommer att få möjlighet att leka / dramatisera olika sagor 

 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetssätt och strategier använder vi oss av

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom språk och kommunikation för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss bland annat av böcker, konkret material och rekvisita, dramatiseringar, ljud och Polyglutt för att ge barnen en upplevelse av sagans värld. Polyglutt tillhandahåller högläsning på en mängd olika språk.

Vi använder drama och lek för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I drama utvecklas språk och kommunikation under spelets gång.

Genom att i sångstunder blanda rörelsesånger , rytmik och sånger och ramsor med olika innehåll, utmana barnen att utveckla sitt språkande och skapa nya begrepp kopplat till kända melodier.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i tema språk och kommunikation

Regelbundna tillfällen där vi läser/berättar/dramatiserar sagor där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bilder och berättelser för att stimulera varje barns språkutveckling 

Genom miljö och material inspirerar och lockar vi till egen rollek, dramatisering och utforskande av sagor och drama

Vi stöttar och hjälper barnen att fördjupa sig i sin lek och sina dramatiseringar.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen material tillhörande temat för lek, drama och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Språk och kommunikation. 

Genom regelbundna reflektioner och utvärderingar tillsammans med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen både i den planerade undervisningen och den spontana samt i de fria aktiviteterna

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter