Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grön Flagg

Hobergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Grön flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Barnen är intresserade av djur och natur. Vårt grön flagg tema är Djur och natur. Utvecklingsområden: Årstidsväxlingar / Allemansrätten /Djur i vår närmiljö.

Nuläge

Vi är en nystartad förskola som även startar  vår Grön flagg plan hösten 2020.

På vår avdelning Idet är barnen ca 3-5 år.

Vi har börjat besöka en naturruta, olika ställen för vår grupp.

Vi har börjat utforska förändringar under året - djur och natur, 

Introducerar matavfallspåsar.

Samtalar om vad vi får och ej får göra i naturen, skog, närmiljö. Vi utforskar djur, djurläten.

Barnen är intresserade och nyfikna. Har lust att lära.

Mål

Att barnen lär sig att vara rädda om varandra, djur och naturen för att vi ska få behålla vår jord på ett bra sätt.

Ej förstöra , störa , skada varandra, djur och natur.

Fortsätta lära sig, intresserad och nyfikna på samspelet, kretsloppet, djuren och naturen i närmiljön.

Slänga saker på rätt ställe, ej slänga saker så att de skadar oss, djur och natur.

 

Syfte

Grön flagg syfte är att ge barn möjlighet att vara del i den förändring som behövs för att vår värld ska bli mer hållbar. Detta genom att engagera dem i ett ansvarstagande, handlingsorienterat och roligt lärande. På deras nivå där de har möjlighet att göra skillnad.

Hållbar utveckling består av 3 dimensioner:

Social dimension- människan ska må bra

Ekologisk dimension- naturens välmående och resurser

Ekonomisk dimension- hitta ett hållbart system i grunden.

Årstidsväxlingar: Vi vill på ett konkret sätt visa barnen naturens skiftningar. Ge dem en förståelse för vad ett kretslopp är och att djuren har olika förutsättningar under året.

Allemansrätten: Vi vill att barnen får en ökad förståelse för vilka rättigheter samt skyldigheter vi har när vi vistas i naturen.

Djur i vår närmiljö:  Vi vill att barnen ska få ökad förståelse för den biologiska mångfalden samt jordens ekosystem och för hur vi värnar om den så att den får fortsätta att existera.

Viktigt område då vi ser att fler djurarter försvinner och att vi vill få in förståelsen att djuren behövs.

Genomförande

Vi är lyhörda och flexibla, ger barnen möjlighet till inflytande, delaktighet, intressen och behov. Tex. vilka djur vi ska utforska i vår närmiljö. Lär genom lek.

Vi besöker en naturruta , olika ställen för vår avdelning. Där utforskar vi naturens kretslopp och djurens olika beteenden under året. Bla ser förändring på ett träd från att löven faller och sedan bildar nya löv.

Barnkonventionen, bla  genom kanin och igelkott, qr- koder.

Lyssnar på läten och lär om djur och natur.

Sopsortering/ Miljöstationer,  matavfallspåse.

Vi använder oss av samtal, sagolådor, litteratur, digitala medel- wi-fi ägg,  qrkoder.

Konkret visar och informerar om  vad vi får och inte får göra i natur och emot djur och varandra.

Bilder, tecken som stöd.

 Sång.

Rim och ramsor.

Skapande.

Rörelse- hälsa

Vi har en gren, inne, där vi tänker följa årstidsväxlingarna.

Vi delar ofta barnen i mindre grupper, anpassar efter olika nivåer, utvecklingsbehov, intressen.

Denna grön flagg resa med dess tema/ utvecklingsområden pågår ht 2020- vt 2021.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar resan med bilder, fotograferar, videor, text, alster, skapande.

Idet dokumenterar. Även hela förskolan dokumenterar, Grön flagg grupp skickar till                ”Grön flagg”.Vi dokumenterar återkommande, kan vara dagligen, vecko/ månadsvis med barnen och även pedagog möten. Utvecklingsgrupper, Apt, husmöten

Ansvar

Alla på Idet, hela förskolan. Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Utvärdering till Grön flagg 2021. Avdelningsplaneringar. Husmöte. Apt mm. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter