Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Lägesmått och diagram

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Det näst sista kapitlet i åk 5 innehåller en hel del nytt men även uppgifter för att befästa det vi jobbat med fram till nu.

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • använda medelvärde, typvärde och median  (lägesmått)
 • se samband mellan lägesmått och andra begrepp.
 • göra beräkningar i decimalform och med bråk i blandad form.
 • använda frekvenstabeller och diagram.
 • använda strategier vid problemlösning. 
 • ord och begrepp

Så här kommer vi att arbeta:

 • praktiska aktiviteter i par/grupp
 • problemlösning enligt  EPA modellen.
 • räkna uppgifter i Prima formula
 • gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • arbeta med utmaningar
 • digitala övningar för att befästa kunskapen.
 • använda kalkylark på datorn för att göra egna tabeller.
 • Bingel 
 • Titta på instruktionsfilmer.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • deltar aktivt i aktiviteterna
 • gör mina läxor.
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • vi gör en diagnos av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • efter nästa kapitel har vi ett matematikprov där du visar vad du kommer ihåg av det du lärt dig när vi arbetat med kapitel 5 och 6.
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt dvs använder matematiska begrepp i rätt sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter