Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Bäcken v 6

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Bäcken v 6

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk

Vecka: V6

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

  

Vi gör tillsammans

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Värdegrund:
Vi välkomnar ett nytt barn på Bäcken.

Språk:
Vi sjunger och övar på sången tillsammans med barnen.

Värdegrund:
Att barnen har tagit till sig värdegrunden på ett bra sätt, de är hjälpsamma och stöttande i olika situationer.    

Språk:
Vi märker att barnen vill lära sig nya saker och har fått en förförståelse för skriftspråkets betydelse.

Värdegrund:
Vi ser och hör att barnen samspelar med varandra. De "bjuder" in varandra i leken och det lustfyllda lärandet.   

Språk:
Barnen har lärt sig texten bra på kort tid. De frågar efter att få sjunga och dansa låten. 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter