Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06, RELREL02

A reflection about sects and cult

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Du ska få utveckla dina förmågor i att: (Eng 6) diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. (Rel 2) analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

Veckoplanering:

Vad?

Centralt innehåll

Engelska 6 & Religionskunskap 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. (eng6)
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. (eng6)
  • Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. (rel2)

 

Hur? Vi kommer att:

o   Watch the documentary “Jonestown”

o   Write a short introduction to “The peoples Temple” (about 150 words)

o   Write a summary of the documentary (about 200 words)

o   Present a comparison; similarities and differences between Christianity and “The peoples temple” (about 200 words)

o   Reflect – are there possibilities for a similar sect to exist in the western world today? (about 200 words)

 

o   Sources – list your sources in alphabetical order

 

 

Varför?

Du ska få utveckla dina förmågor i att:

(Eng 6) diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

(Rel 2) analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

Matris Eng06 & Rel02

Eng06

 

Rel02

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

Matriser i planeringen
Religionskunskap 2 - RELREL02
Uppgifter
A reflection about sects and cults