Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap åk 5

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

So 4-6 Ämne: Samhällskunskap Arbetsområde: Samhället, Arbete, Pengar, Regler och Lagar, Medier och Opinion och Mänskliga rättigheter. Årskurs: 5 Beräknad tidsåtgång: ? veckor

Inledning- Syfte: 

 

Vad står i läroplanen?

I läroplanen för samhällskunskap står syftet med att vi ska arbeta med ämnet att 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mål från LGR- 11/ Centralt Innehåll

I läroplanen finns det också något som heter ”centralt innehåll”. Där står det vilket innehåll undervisningen ska ha. Det står bland annat att vi i årskurs 4-6 ska undervisa om följande saker:

Individer och gemenskaper

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning 

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Konkreta mål för eleven: 

Du kommer att utveckla dina kunskaper om

 • Hur du som individ i det svenska samhället fungerar och är en del av samhället

 • Samhällsstrukturer 

 • Centrala ord och begrepp som används i samband med de olika områdena inom samhällskunskapen. 

 • Ekonomi

 • Lag och rätt

 • Mänskliga rättigheter 

 • Barnkonventionen

 • Arbete

 • Undersöka samhällsfrågor, kunna söka information.

 • Beskriva samband och dilemman. 

 • Likheter och skillnader

 • Världen och vi

 • Medier och opinion i samhället. 

 

Undervisning: 

Vi kommer tillsammans titta på filmer, läsa faktatexter, lyssna och diskutera under föreläsningar. Vi kommer ha gemensamma genomgångar, gemensamt arbete. Vi kommer jobba med pjäser och ha olika läxförhör på begrepp och frågor under veckorna. 

 

Bedömning: 

Följande kommer att bedömas: 

 

 • Söka information och fakta.

 • Bearbeta(arbeta med) information och fakta.

 • Analysera ur olika perspektiv.

 • Kunna viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet och hur du använder dem under tiden vi arbetar med området. 

 • Kunna beskriva och göra jämförelser.

 • Dra slutsatser utifrån fakta och dina egna kunskaper.

 • Kunna förstå skillnaden mellan samhällsstrukturer samt kunna beskriva dem.

 • Kunna förstå samt kunna berätta dina rättigheter och skyldigheter utifrån lagar och regler i samhället. 

 • Fördelar och nackdelar. 

 • Regler och lagar

 • Ekonomi

 • Mänskliga rättigheter 

 • Barnkonventionen

 • Samhällsstrukturer

 • Världen och vi

 • Arbete 

 • Medier och opinion


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback