Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Språk och kommunikation

Förskolan Lammet, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Språk och kommunikation; För att stötta och uppmuntra barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Vad ska vi göra?

  • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
  • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
  • läsa böcker - fysiska böcker, berättelser.
  • arbeta med bilder, ex ”en ska bort”
  • sjunga
  • språklekar, rim & ramsor, ljud samt ord & meningar.
  • benämna det som sker under barnets dag
  • introducera bokstäver och skriftspråk   

Varför?

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Tillsammans med barnen tar vi fram och varierar material och aktiviteter som gynnar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt. tillsammans med oss och andra barn. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter