Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

50 länder på en förmiddag

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Nu reser vi jorden runt och lär känna länder långt borta, men också platser i vår egen närhet! Vi lär oss mer om hur man använder en karta och vilka världsdelar och världshav vi har på vårt jordklot. På vår resa reflekterar vi kring frågeställningar som handlar om varifrån vi får vår mat, våra kläder och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Regelbundet tittar vi på Lilla Aktuellt för att ta del av aktuella samhällsfrågor. Vi lär oss också mer om Bjäre och vårt eget landskap Skåne genom Veckans grej där vi lär känna personer, platser och händelser i vårt närområde.

Vad ska vi lära oss?

Vilka kontinenter, världsdelar och världsdelar finns det?

Vad är en karta och vilka tecken, väderstreck och färger används på kartan?

Var tillverkas vår mat och våra kläder och hur kan vi tänka för att leva hållbart?

Varifrån kan vi få våra nyheter och vilka viktiga samhällsfrågor möts vi av?

Lära känna viktiga/betydelsefulla och intressanta personer, platser och händelser på Bjäre och i Skåne

Viktiga ord/begrepp:  karta, väderstreck (norr, öster, söder, väster), kontinent, världsdel (Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien, Antarktis), världshav (Stilla Havet, Atlanten, Indiska Oceanien) , Bjäre, Skåne, nyhet, varor/produkter, konsumera, producera/tillverka, hållbarhet

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa boken 50 länder på en förmiddag där vi följer ett syskonpar som undersöker hur varor produceras på olika platser runt om i världen innan de kommer till oss i Sverige.

reflektera kring varifrån vår mat och våra kläder kommer och hur vi kan tänka för att leva hållbart .

titta på filmer samt läsa faktatexter för att lära dig mer om vårt jordklot, våra  världsdelar och världshav.

skriva faktameningar om våra världsdelar samt  välja ett eget land att fördjupa dig kring.

rita  en karta över ditt eget rum samt träna på att använda karttecken, färger och väderstreck för att kunna beskriva och återge platser, gränser och lägen i en kartbok.

undersöka jordklotet med hjälp av Google Earth samt träna namngeografi i Seterra.

lära dig mer om Bjäre och Skåne bland annat genom Veckans grej, faktatexter och filmer.

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva, rita/måla/skapa och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter