Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO02

Skrivuppgift om nervsystemet och sinnen

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Våra sinnen gör att vi kan förhålla oss till omvärden på ett fungerande sätt. Utan t.ex. lukt och balans skulle det vara mycket svårare. Men hur funkar sinnena, hur tolkas sinnesinformationen och hur responderar vi på sinnesintrycken?

Nervsystemet och sinnena

Skrivuppgift Biologi 2, NA18T, 12-13/4 2021.

 

Du ska välja ut ett sinne (eller kombination av ett par sinnen) och skriva om hur det fungerar, inklusive vad som händer i nervsystemet, samt beskriva vad som händer när sinnet slutar fungera eller får nedsatt funktion.

 

Grundfakta finns i läroboken, Iris Biologi 2, samt t.ex. på 1177 Vårdguiden. Sjukdomar och nedsatt funktion får du söka texter om på nätet, inklusive på 1177 Vårdguiden. När du hämtar uppgifter från andra källor än läroboken ska du referera till dessa, enligt Harvardsystemet.

 

Omfattning: Ca 2-4 sidor.

 

Tid att skriva: under lektionerna 12/4 och 13/4.

 

Sinnen: syn, hörsel, balans, lukt, smak, känsel (som gäller ett flertal olika fenomen) samt andra sinnen hos djur som sonar, magnetsinne och elektriskt sinne.

 

Sinnesorgan: ögon, öron, balansorgan, luktsinnesceller (i näsan), smaklökar, receptorer i främst huden för tryck, beröring, smärta, kyla, värme mm (men även i t.ex. muskler och senor). Hos djur även sinnesorgan för mottagande av ultraljud (i öronen), för avkännande av magnetiska fält (i hjärnan), samt för avkännande av elektriska fält (i huden).


Läroplanskopplingar

Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.

Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Biologi 2 - kopia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter