Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik, Biologi

·

Årskurs:

5

Luft, Värme och Väder

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 16 april 2021

Vad är luft? Vad är dess egenskaper och användning? Vad är lufttryck? Hur uppstår olika väderfenomen? Hur sprids värme?

Du kommer att få lära dig mer om:

- Vad luft är och dess egenskaper och användning

- Lufttryck och tryckändringar

- Varm och kall luft - molekylernas rörelse

- Hur olika väderfenomen uppstår, t.ex. vindar och blixtar

- Hållbar utveckling - kretslopp: förorening - spridning – rening och förebyggande 

- Hur vi kan observera väder 

- Energiflöde (värme) -ledning – strömning – strålning 

- Värmespridning och isolering

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa, diskutera, göra begreppsförklaringar med tillhörande bilder, se filmer och utföra undersökningar och experiment.

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande vid diskussioner och genomgångar på lektionerna.

Utförande av undersökning och experiment med tillhörande skriftliga rapporter.

Bedömningstillfälle/test vid slutet av arbetsområdet.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback