Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Teknik

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Du kommer få lära dig om vad teknik är och varför det behövs, om tekniska lösningar, kraft, rörelse, enkla mekanismer och om miljö och återbruk/återvinning.

Tidsperiod

 •  Vecka 20 till 

Förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att ställa frågor, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer få lära dig om:

 • vad teknik är och var teknik finns omkring oss,
 • när teknik används,
 • om tekniska lösningar och enkla mekanismer,
 • om kraft och rörelse och
 • om återbruk och återvinning. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du har lärt dig genom:

 • att delta i gemensamma genomgångar,
 • att delta i gemensamma aktiviteter,
 • att delta i samtal och diskussioner,
 • svara muntligt och skriftlig på frågor,
 • i de tekniska lösningar du skapar,
 • i bilder du ritar samt
 • i spel som Kahoot.

     Formativ

 • Kamratbedömning och självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och aktiviteter.

     Summativ

 • Ritningar, tekniska lösningar, skriftliga svar eller texter och Kahoot-resultat.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Exempel på hur man kommer att arbeta för att uppnå lärande mål
 • Utvald centralt innehåll
 • Planerad elevmedverkan

Temainnehåll

Del 1: Vad är teknik?

Del 2: Varför teknik?

Del 3: Tekniska lösningar och fem enkla mekanismer samt om kraft och rörelse

Del 4: Miljö, återvinning och återbruk

Del 5: Utvärdering och självskattning i Unikum


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tema Teknik
Uppgifter
Ballongbil

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback