Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektsammanfattning 2021 JOLLEN

133681 Förskolan Vågdalen, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 4 juni 2021

Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

 

 

 

 

PROJEKTSAMMANFATTNING

Hållbar framtid 2020/2021

Barns möte med naturen

Jollens projektfråga; Vems rumpa?

Syfte; Att barnen utvecklar en medvetenhet kring sig själva och sina kompisar genom att pedagogerna skapar ett intresse för naturen och dess förändringar genom årstiderna.

Jollens projektstart ht 2020.

Projektet startade i juni 2020 när vi utgick från Södermalms projektuppdrag Barns möte med naturen. Vi utgick från naturbilder som barnen tagit med sig. Vi utgick från dokumentet "Barnens tid", vår veckostruktur, Lpfö 18 och Likabehandlingsplanen samt de Globala målen nr 3 - God hälsa och välbefinnande samt nr 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

Vi utgick från boken "Vems rumpa?" och med fokus på lek som skapar sammanhang och som gör barnen till aktiva deltagare.

Tillsammans läste och reflekterade vi i boken "Vems rumpa?".

Tillsammans utforskade vi Ekbackenskogen och valde en naturruta att återkomma till.

Tillsammans uppmärksammade/letade vi likheter/olikheter mellan boken "Vems rumpa?" och vår egen naturruta i Ekbackenskogen.

Vid naturrutan började vi med ett morgonmöte med fruktstund, sång och presentation av dagens undervisning.

Vi använde oss av olika uppdragskort men även av luppar och förstoringsglas med fokus på alla våra sinnen som synen, lukten, smaken, hörseln och känseln.

 

 Vi skapade även en naturruta inomhus med hjälp av naturmaterial och lade till förstoringsglas.

 

Vi skapade också olika digitala bakgrundsmiljöer och ljudeffekter som fågelsång för att förstärka upplevelsen och utforskandet inomhus.

 

Barnen har använt sig av olika estetiska uttryckssätt för att närma sig begreppet natur. Vi har dramatiserat, sjungit och ramsat med hjälp av olika figurer i form av insekter som myran, spindeln och nyckelpigan. Samt djurfigurer som ekorren, haren, räven och ugglan. Vi har också använt oss av digitala verktyg som roboten Blue-bot, olika appar som Pollyglutt och Book Creator.

 

Vi har dokumenterat barnens lärande och utveckling via BarngruppsInfo, lärloggar, föräldramöten, utvecklingssamtal, dokumentationsvägg inne på Jollen samt barnen dokumentationspärm.

Barnen har reflekterat kring bilder tagna i samband med projektet och de har med olika estetiska uttryckssätt dokumenterat sitt eget lärande. Barnen har avslutningsvis dokumenterat sitt möte med naturen digitalt i appen Book Creator.

För projektet har det varit viktigt att barnens intresse har bestått och att vi med boken "Vems rumpa?" har hållit projektfrågan levande. Barnen har visat nyfikenhet och engagemang för att utforska och upptäcka naturen/skogen. För barnen har det varit viktigt  att redan på vägen till skogen upptäcka småfåglarna, berget som förändrades genom årstiderna, eken som vi dokumenterade och reflekterade kring varje månad och Bockarna Bruse Bron som vi skulle över innan vi kom fram till vår naturruta.

 

 

 

Vad har vi lärt oss? / Analys

Vi har tillsammans och med GLÄDJE erövrat begreppet natur på olika sätt;

Med inspiration av boken "Vems rumpa?"

Genom lek och utforskande av vår naturruta ute i Ekbacken/ inne på Jollen.

Genom olika estetiska uttryckssätt.

Viktigt med igenkänning för att det skapar sammanhang.

Ett känt sammanhang skapar utrymme för nya upplevelser för att bredda arbetet med projektet.

Transdisciplinärt lärande ger barnen inflytande och delaktighet samt kreativa sätt att utforska sin omvärld.

Barnens lärande syns genom hur barnen använder sig av nya uttryck genom kroppsspråk och mimik, samt att de använder sig av nya begrepp.

Barnen har uppmärksammat några av djurens rumpor som svansen på ekorren, stjärten på skatan, svansen på haren och svansen på räven. Sist men inte minst har barnen upptäckt sin egen rumpa...

Barnens lärande har synts genom barnens nya lekar.

Vårdnadshavarna återkopplar barnens lärande till oss, det barnen leker/uttrycker/sjunger hemma.

 

Tack för fint samarbete och för ett spännande läsår tillsammans.

Vänligen Greta, Anette och Senja

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter