Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Hashtag - reflekterande text

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 maj 2021

Vi skriver en reflekterande text om serien #hashtag.

Syfte

Syftet med uppgiften är att öva på förmågan att uttrycka sig skriftligt för att kunna sammanfatta och analysera innehållet i den filmserie vi tittat på, samt att kunna framföra sina egna tankar och åsikter kring detta. Dessutom tränar vi på hur vi anpassar språk, struktur och resonemang för att mottagaren ska förstå det som skrivs.

Centralt innehåll

Se centralt innehåll längst ner.

Så här ska vi arbeta

Vi har under några veckor tittat på och diskuterat filmserien #hashtag som är baserad på den verkliga händelsen kring Instagramupploppet i Göteborg 2012. Eleverna ska nu göra en skriftlig inlämning, en reflekterande text, där de ska samla sina egna intryck av serien och föra egna resonemang kring dessa.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska skriva en Reflekterande text där du både sammanfattar seriens centrala delar och reflekterar över internetanvändande och språkbruk kopplat till den händelse som lyfts fram i serien, men även kunna resonera om dina egna erfarenheter och åsikter i frågan. 

Kunskapskrav

Se kunskapskrav längst ner.

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen
Reflekterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter