Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Den hungriga fjärilslarven

Centrals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

För att synliggöra den biologiska mångfalden kommer vi att utgå från barnens intresse gällande djur och natur med fokus på fjärilar.

Nuläge:

Barnen visar intresse för den djur och natur som finns i deras omgivning vi vill genom detta rikta barnens uppmärksamhet mot fjärilens livscykel. 

Prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk & ordförråd samt förmåga att leka med ord,berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera & kommunicera med andra i olika sammanhang.

Konkretisering av mål:

Barnen visar intresse för litteratur & texter i deras närmiljö samt via digitala verktyg.

Kunna använda och tolka widget bilder för att kommunicera.

Barnen ges möjligheter till att samtal, uttrycka tankar både verbalt, via bildstöd samt takk.

Barnen visar intresse för språklekar genom att aktivt delta.

Metod:

Barnen kommer att erfara det tematiska projektet gällande fjärilens livscykel tillsammans med medforskande pedagoger.

Vi kommer aktivt arbeta med multimodala verktyg såsom Takk samt bildstöd för att kunna stimulera varje barns proximala utvecklingszon gällande att skapa erfarenheter hos barnen gällande fjärilen livscykel. Genom att låta barnen få använda sina sinnen, tillgängligt konkret material som barnen tillåts utforska tillsammans med medforskande pedagoger som sätter ord på barnens görande bidrar till att öka barnens begreppsbildning.(Elfström et al. 2014)

- Estetiska verktyg:

Skapande aktiviteter där barnen med hjälp av verktyget bild får skapa ägg, puppor, larver samt fjärilar.

Dans som illustrerar fjärilens olika stadier i sin livscykel.

Dramatisering med sagan om Den hungriga fjärilslarven.

Sånger om fjärilar

Digitala verktyg:

Youtube filmer där barnen visuellt får uppleva fjärilens livscykel.

Bee-bot med programmering för att synliggöra begreppen ägg,puppa, larv samt fjäril.

Vr-glasögon & green screen.

Ägg-zoom

Polyglutt

-Metakognitiva dialoger:

Pedagogerna ställer öppna frågor för att synliggöra barnens erfarenheter samt för att stimulera barnen i sina proximala utvecklingszoner.

-Motorik

Promenader i närmiljön för att synliggöra ekologiska samband. 

Biologi:

Fjärilens anatomi samt synliggöra de olika livscyklernas stadie.

Matematik:

Antalsuppfattning

Litteratur:

Den hungriga fjärilslarven

Fakta böcker


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter